Doktryna cyberbezpieczeństwa RP

Doktryna jest dokumentem koncepcyjnym oraz wykonawczym w stosunku do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP. Określa cele w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, opisuje środowisko, wskazując na zagrożenia, ryzyka i szanse, a także rekomenduje najważniejsze zadania, jakie powinny być realizowane w ramach budowy systemu cyberbezpieczeństwa państwa.

Rekomendacje Doktryny przeznaczone są do odpowiedniego wykorzystania przez wszystkie podmioty publiczne i prywatne odpowiedzialne za planowanie, organizowanie i realizowanie zadań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Dokument przygotowany został w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w wyniku analiz prowadzonych z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego. Jego założenia zostały rozpatrzone i zaakceptowane przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego 12 stycznia 2015 r.

Doktryna cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni to najnowsza i współcześnie najbardziej wymagająca dziedzina bezpieczeństwa narodowego, łącząca wymiary obronny i ochronny, cywilny i wojskowy, a także publiczny oraz prywatny. Dlatego też najważniejszym wymaganiem w odniesieniu do cyberbezpieczeństwa jest podejście zintegrowane i kompleksowe, obejmujące wszystkie te obszary.

Celem opracowanej Doktryny jest stworzenie warunków do budowania systemu spełniającego powyższe wymagania. Powinien on zapewniać spójne podejście administracji, służb, sił zbrojnych, sektora prywatnego i obywateli do organizowania bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni. Doktryna powinna być strategicznym „wspólnym mianownikiem” na poziomie krajowym, uwzględniającym jednocześnie sojusznicze rozwiązania obowiązujące w Unii Europejskiej oraz NATO, a także narodowy dorobek, jak odnosząca się przede wszystkim do wymiaru pozamilitarnego Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP.

Doktryna określa cele strategiczne, wśród których podstawowym jest zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania Rzeczypospolitej Polskiej w cyberprzestrzeni. Dokument dokonuje także diagnozy środowiska cyberbezpieczeństwa RP, wskazując zagrożenia, ryzyka i szanse w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. Określa jednocześnie najważniejsze zadania, które powinny być realizowane w ramach budowy systemu cyberbezpieczeństwa państwa.

Poszczególne postulaty dotyczą m.in. wprowadzenia określonych rozwiązań formalno-prawnych oraz mechanizmów współpracy i wzajemnego oddziaływania sektora publicznego i prywatnego, inwestycji w narodowe rozwiązania w dziedziniecyberbezpieczeństwa, czy wykorzystania potencjału obywatelskiego na rzecz obrony oraz ochrony państwa w cyberprzestrzeni.

Doktryna powinna stanowić punkt odniesienia i ukierunkowania dla dalszych prac, tworzących zaawansowane rozwiązania na rzecz bezpieczeństwa Polski w cyberprzestrzeni.