Prezydent określił główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych

W poniedziałek 3 sierpnia br. Prezydent RP Bronisław Komorowski – na podstawie art. 5 pkt. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – określił główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2017-2026.
W materiale ujętym w formie załącznika do postanowienia Prezydenta RP określone zostały ogólne wytyczne dotyczące rozwoju Sił Zbrojnych RP, które w późniejszych etapach zostaną przełożone na szczegółowe dokumenty.

Zadania dla Sił Zbrojnych RP
Zgodnie z postanowieniem, priorytetem dla Sił Zbrojnych RP jest realizacja trzech rodzajów zadań zapisanych w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP z 5 listopada 2014 r.:

  • zagwarantowanie obrony państwa i przeciwstawianie się agresji zbrojnej;
  • wspieranie podsystemów ochronnych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomocy społeczeństwu;
  • udział w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej, w tym w międzynarodowych działaniach z dziedziny zarządzania kryzysowego.

Stosownie do zadań określone zostały wymagania operacyjne, dotyczące m.in. wzmacniania zdolności przeciwzaskoczeniowych, wzmacniania zdolności odstraszania militarnego, rozwoju systemu strategicznej odporności kraju na agresję, w szczególności na agresję hybrydową oraz agresję poniżej progu wojny, zwiększania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz rozwoju zdolności w zakresie pomocy władzom państwowym w reagowaniu na zagrożenie kryzysowe.

Priorytety modernizacyjne Sił Zbrojnych RP

Postanowienie określiło także priorytety w rozwoju technicznym Sił Zbrojnych RP na kolejną dekadę. Ich celem jest wprowadzenie tzw. trzeciej fali modernizacyjnej, polegającym na szerokim zinformatyzowaniu Sił Zbrojnych RP. Zgodnie z tym, do głównych zadań należy:

  • rozwój środków cyberobrony, w tym cyberwalki;
  • rozwój bezzałogowych systemów walki i wsparcia;
  • inwestowanie w broń precyzyjnego rażenia, w tym wykorzystującą m.in. technologie satelitarne.

Dokument zwraca także uwagę na strategiczną rolę polskiego przemysłu obronnego w procesie modernizacji armii.

Jednocześnie w dokumencie podtrzymana została konieczność kontynuowania tzw. drugiej fali modernizacyjnej, określonej w postanowieniu Prezydenta RP z 8 listopada 2011 r. i obejmującej rozwój obrony powietrznej, w tym przeciwrakietowej; systemów informacyjnych (łączność, rozpoznanie, dowodzenie); oraz zwiększanie mobilności wojsk lądowych, zwłaszcza w oparciu o wykorzystanie śmigłowców.

Priorytety organizacyjne dla Sił Zbrojnych RP

W obszarze organizacji Sił Zbrojnych RP postanowienie Prezydenta RP wskazało na trzy priorytetowe kierunki działań:

  • wzmocnienie zdolności obronnych północno-wschodniej części Polski,
  • doskonalenie systemu przygotowania rezerw mobilizacyjnych,
  • zreformowanie Narodowych Sił Rezerwowych.

Zgodnie z art. 5. pkt. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, sprawując zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi, określa, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych oraz ich przygotowań do obrony państwa. Planowanie i programowanie obronne realizowane jest w Polsce zgodnie z zasadami obowiązującymi w NATO: w czteroletnim cyklu na dziesięcioletni okres planistyczny. Poprzednie postanowienie Prezydenta RP określające główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP wydane zostało 8 listopada 2011 r.