Publikacje

1. Przygotowanie i prowadzenie armijnej operacji obronnej oraz udział w przeciwnatarciu na kierunku głównego uderzenia frontu. DSOW, Wrocław, 1988, s.44
2. Gotowość bojowa. W: Materiały z sympozjum na temat: „Kierunki kształtowania zdolności bojowej sił zbrojnych PRL w świetle nowej doktryny wojennej państw-stron Układu Warszawskiego. Myśl Wojskowa, 1988, s. 137-139
3. Czy tylko nadzieja? Żołnierz Wolności, 13 maja 1988, nr 111
4. Realizacja zadań studyjnych obszaru SOW jako części TDW w kontekście organizacji i prowadzenia działań bojowych. Wykład. DSOW. Wrocław, 1988
5. Planowanie i zasady działania działań dyslokacyjnych w SOW. Wykład. DSOW. Wrocław, 1988
6. Trening sztabowy „SATURN-88/I” nt. Operacyjne rozwinięcie armii i planowanie pierwszej operacji armijnej. DSOW. – Wrocław – styczeń 1988
7. Ćwiczenie dywizyjne „ORION-88” nt. Działania bojowe dywizji w początkowym okresie wojny. DSOW. Wrocław, luty 1988
8. Trening sztabowy „SATURN-88/II”. Prowadzenie armijnej operacji obronnej. DSOW. Wrocław, marzec 1988
9. Ogólne zasady przygotowania i prowadzenia ćwiczeń i treningów sztabowych. DSOW. Wrocław, 1988, s. 29
10. Organizacja doskonalenia znajomości języków obcych w SOW. DSOW. Wrocław, 1988, s. 5
11. Wojskowe badanie naukowe w teorii i praktyce. Myśl Wojskowa, 1988, nr 6, s. 12-17
12. Działalność operacyjna sztabów. (Wykład na szkoleniu szefów sztabów ZT i oddziałów SOW). DSOW. Wrocław, czerwiec 1988
13. Ocena operacyjna garnizonów. Wykład na szkoleniu dowódców garnizonów SOW. DSOW. Wrocław, czerwiec 1988 1. Taktyka ogólna. Podręcznik. ASG WP. Warszawa, 1988, s. 323. Współautor
14. Wybrane problemy strategii i sztuki operacyjnej w świetle obronnego charakteru doktryny wojennej państw – stron Układu Warszawskiego. GZSB. Warszawa, 1988, s.220. Współautor.

1. Obrona przed bronią masowego rażenia w działaniach bojowych dywizji (DZ, DPanc). Myśl Wojskowa – (tajna), 1987, nr 1, s.21-33. Współautor – T.Bogusz.
2. Symulacyjny model walki wojsk lądowych „MODEL-3”. Projekt koncepcyjny i technologiczny bazy danych o wojskach własnych i nieprzyjaciela. ASG WP. Warszawa, 1986, s. 82 + 75 zał. Współautorzy: T. Bogusz, A. Barczak, T. Sychowski, T. Chruszczyk, K. Sabak, K. Rohnka, J. Kalinowski, W. Przedwojewski, W. Hauzer , W. Wójcik
3. Wpływ zmian w wyposażeniu i taktyce wojsk zmechanizowanych i pancernych na wymagania wobec topograficznego zobrazowania terenu. ASG WP. Warszawa, 1986, s. 32+12. Współautorzy: B.Paduch, I. Płonka
4. Struktura taktyki – teoria i praktyka. Żołnierz Wolności, 15 stycznia 1987, nr 12
5. System kształcenia doktoranckiego w Akademii Sztabu Generalnego WP. Myśl Wojskowa, 1987, nr 2, s. 60-64
6. Geneza teorii polskiej sztuki operacyjnej. Myśl Wojskowa, 1987, nr 2, s. 139-143
7. Rozwój środowiska naukowego ASG WP. Biuletyn Komitetu Uczelnianego Akademii Sztabu Generalnego WP, 1987, nr 1, s. 62-65
8. Prognoza rozwoju teorii taktyki ogólnej wojsk lądowych w latach 1991-2015 („Prognoza-4). ASG WP. Warszawa, 1987, s. 25. Współautorzy: J. Maj, C.Rutkowski
9. Wojna i nie-wojna. Polityka, 28 marca 1987, nr 13
10. Zmiany w taktyce dywizji (DZ, DPanc) i pułku (pz, pcz). ASG WP. Warszawa, 1987, s. 470, 42 zał. Współautorzy: W. Wójcik, T. Bogusz, M. Huzarski, A. Szałkowski, S. Tretyn, L. Walinowicz, J. Maj, Z. Ścibiorek, R. Wróblewski, J. Zieliński, K. Chojnacki, H. Hauzer, J. Kalinowski, B. Paduch, I. Płonka
11. Ogólna charakterystyka boju (walki) wojsk lądowych 1991-2015. (Prognoza-30). ASG WP. Warszawa, 1987
12. Niektóre pojęcia dotyczące działań powietrzno-lądowych. Myśl Wojskowa, 1987, nr 4, s. 17-23
13. O broni zapalającej. Myśl Wojskowa, 1987, nr 4, s. 136-138
14. Projekt koncepcyjny symulacyjnego modelu walki wojsk lądowych. Model -3. ASG WP. Warszawa, 1987, s. 192. Współautorzy: W. Wójcik, J. Marczak, A. Barczak, T. Chruszczyk, K. Sabak, R. Szymański, A. Tomaszewski, Z.Klimkiewicz, R. Mickiewicz, R. Kuriata, W. Hauzer
15. Współczesna myśl taktyczna. Zeszyty Naukowe ASG WP, 1987, nr 3, s. 181-195
16. Ogólnotaktyczne problemy dotychczasowego rozwoju teorii i praktyki działań powietrzno-lądowych. ASG WP. Warszawa, 1987, s. 81. Współautorzy: Z. Ścibiorek, J. Brzozowski, W. Lidwa
17. Wycofanie. Myśl Wojskowa, 1987, nr 5, s. 19-28
18. Przyczynek do typologii wojen. Myśl Wojskowa, 1987, nr 6, s. 19-25
19. Działania powietrzno-lądowe. ASG WP. Warszawa, 1987, s.32
20. Rozwój koncepcji powietrzno-lądowych działań bojowych. Myśl Wojskowa, 1987, nr 7, s. 18-32
21. Rajdy bojowe. Wyd. MON. Warszawa – 1987, s. 204
22. Działania rajdowe. Żołnierz Wolności, 1 września 1987, nr 203
23. Ogólnotaktyczne badania naukowe. Żołnierz Wolności, 17 września 1987, nr 217
24. Współczesna myśl taktyczna. Myśl Wojskowa, 1987, nr 10, 42-53
25. Wiedza taktyczna. Żołnierz Wolności, 16 października 1987, nr 242
26. Oddziały wydzielone. Myśl Wojskowa, 1987, nr 10, s. 125-127

1. Wyłom i luka. Żołnierz Wolności, 16 styczeń 1986, nr 13
2. Przewidywanie w taktyce. Żołnierz Wolności, 10 lutego 1986, nr 35
3. Z myślą o wiedzy taktycznej. Żołnierz Wolności, 17 marca 1986, nr 64
4. Ugrupowanie rajdowe. Żołnierz Wolności, 31 marca 1986, nr 68
5. Współczesna taktyka. Myśl Wojskowa, 1986, nr 3, s. 124-128
6. Główne treści nowego regulaminu walki wojsk lądowych. ASG WP. Warszawa, 1986, stron 32, współautor
7. Rola ognia. Żołnierz Wolności, 22 maja 1986, nr 119
8. Zadanie nie spada z nieba. Żołnierz Wolności, 24 czerwca 1986, nr 146
9. Klucz do przyszłości nauk wojskowych. Żołnierz Wolności, 8 lipca 1986, nr 158
10. Prognoza badawcza rozwoju taktyki ogólnej wojsk lądowych jako dyscypliny naukowej. Prognoza-4”. ASG WP. Warszawa, 1986, s.58, współautorzy: E. Lewiński, T. Bogusz, J. Brzozowski, S. Korzeniowski
11. Stefan Mossor o sztuce wojennej. Żołnierz Wolności, 25 lutego 1986, nr 197
12. Działania oddziału wydzielonego po wykonaniu zadania. Myśl Wojskowa, 1986, nr 7, s. 18-23
13. O walce w okrążeniu. Myśl Wojskowa, 1986, nr 7, s.12-123
14. Refleksje nad współczesną taktyką. Myśl Wojskowa, 1986, nr 8, s.13-24
15. Działania bojowe związków taktycznych i oddziałów wojsk lądowych NATO. Myśl Wojskowa, 1986, nr 8, s. 122-126
16. Wprowadzenie do badań nad powietrzno-lądowymi działaniami bojowymi. ASG WP. Warszawa, 1986, s.62
17. Sztuka zwyciężania. Żołnierz Wolności, 12 września 1986, nr 213
18. Środki walki wojsk lądowych. Przegląd Wojsk Lądowych, 1986, nr 8, s.151-152
19. Przewidywane kierunki zmian w taktyce wojsk lądowych. Przegląd Wojsk Lądowych, 1986, nr 9, st. 5-9
20. Niektóre właściwości przegrupowania dywizji (DZ, DPanc) w ramach przechodzenia wojsk do operacji obronnej na obszarze kraju (hipoteza robocza problemu „OBRONA-1”). ASG WP. Warszawa, 1986 (s.14). Współautorzy: H. Huzarski, W. Krauz
21. Prowadzenie działań przez operacyjną grupę manewrową podczas rajdu na tyłach przeciwnika. Myśl Wojskowa (tajna), 1986, nr 1, s. 54-60
22. Końcowa faza rajdu. Żołnierz Wolności, 14 listopada 1986, nr 266
23. Działania taktyczne. Żołnierz Wolności, 5 grudnia 1986, nr 284
24. Bojowe środki zapalające. Żołnierz Wolności, 5 grudnia 1986, nr 284
25. Podstawowe problemy taktyki ogólnej (tezy na sympozjum naukowe).ASG WP. Warszawa, 1986, s. 59. Współautor – J. Zieliński

1. Czynniki walki zbrojnej. Żołnierz Wolności, 15 stycznia 1985, nr 12
2. Zagony – rajdy bojowe. Żołnierz Wolności, 23 stycznia 1985, nr 19
3. Rajdy – podstawa działań lądowo-powietrznych -Żołnierz Wolności, 11 lutego 1985, nr 35
4. Działania rajdowe. Rozprawa habilitacyjna. Zeszyty Naukowe ASG WP, 1984, nr 10, dodatek (stron 310, 61 szkiców)
5. Walka o przewagę. Żołnierz Wolności, 25 czerwiec 1985, nr 146
6. Plan tematyczny i program zakresowy studiów doktoranckich w Akademii Sztabu Generalnego WP. ASG WP. Warszawa, 1985 (60 stron)
7. Sposoby przejścia do działań rajdowych. Myśl Wojskowa, 1985, nr 7-8, s 23-29
8. Rola terenu w działaniach obronnych. Myśl Wojskowa, 1985, nr 9, s.14-19
9. Wojska śmigłowcowe. Żołnierz Wolności, 1 stycznia 1985, nr 229
10. O przewadze w walce i operacji. Myśl Wojskowa, 1985, nr 11, s.116-119 (współautor)
11. Manewr na tyły. Żołnierz Wolności, 18 listopada 1985, nr 268
12. Rozmach działań rajdowych. Myśl Wojskowa (t), 1985, nr 2, s. 25-32
13. Przegląd aktualnych problemów taktycznych. ASG WP. Warszawa, 1985 (s.37, szkice 4)
14. Wstępny projekt koncepcyjny modelu walki zbrojnej (MODEL-1). ASG WP. Warszawa, 1985 (s.198) współautor
15. Ugrupowanie operacyjnej grupy manewrowej podczas rajdu na tyłach przeciwnika. Myśl Wojskowa (tajna), 1985, nr 3, s. 24-31
16. System kształcenia doktoranckiego w Akademii Sztabu Generalnego WP. Zeszyty Naukowe ASG WP, 1985, nr 3, dodatek, s. 120-126

1. Wybrane problemy zabezpieczenia przejścia związków taktycznych i oddziałów do działań rajdowych. Myśl Wojskowa, 1984, nr 3, s. 7-8
2. O klasyfikacji rajdów. Myśl Wojskowa, 1984, nr 7, s. 39-43
3. Ewolucja teorii i praktyki działań rajdowych (zagonowych). Cz. I. Myśl Wojskowa – 1984, nr 8, s. 74-80
4. Ewolucja teorii i praktyki działań rajdowych (zagonowych). Cz. II. Myśl Wojskowa, 1985, nr 2, s. 103-113
5. Co to są działania rajdowe? Żołnierz Wolności, 2 października 1984, nr 235
6. Rodzaje rajdów bojowych. Żołnierz Wolności, 28 października 1984, nr 258

1. Działania oddziałów wydzielonych w pasie przesłaniania. Myśl Wojskowa, 1983, nr 1, s. 18-22
2. Działania rajdowe. Myśl Wojskowa, 1983, nr 8, s. 23-31
3. Podstawy polityki naukowej Akademii Sztabu Generalnego WP w latach 1983-1990. ASG WP, Warszawa 1983 (współautor)

1. Uwagi o systematyce nauk wojennych i wojskowych. Myśl Wojskowa, 1982, nr 6, s. 45-50
2. Użycie i działanie operacyjnych grup manewrowych (OGM) w operacji zaczepnej. Myśl Wojskowa, 1982, nr 10, s. 16-27
3. Współdziałanie sztabu ogólnowojskowego i szefów rodzajów wojsk z kwatermistrzostwem i służbami technicznymi w natarciu dywizji. Myśl Wojskowa (t), 1982, nr 3

1. Działania opóźniające. Żołnierz Wolności, 26 maja 1981, nr 121
2. Rola zamiaru w wypracowaniu decyzji i organizacji działań. Myśl Wojskowa, 1981, nr 11, s. 12-16

1. Metody przedostawania się oddziałów wydzielonych w głąb ugrupowania przeciwnika. Przegląd Wojsk Lądowych, 1980, nr 1
2. Działania bojowe oddziałów wydzielonych w pościgu. Myśl Wojskowa, 1980, nr 1, s. 5-15
3. Teren i taktyka (współautor). Wyd. MON, Warszawa 1980
4. O ofensywnych środkach przeciwpancernych i ich zwalczaniu. Myśl Wojskowa, 1980, nr 8, s. 5-12
5. Użycie i działanie oddziałów wydzielonych na współczesnym polu walki. Zeszyty Popularnonaukowe, 1980, nr 6
6. Uwarunkowania rozwoju Sił Zbrojnych PRL w latach siedemdziesiątych. Myśl Wojskowa (tajna), 1980, nr 3
7. Informacyjne oddziaływanie na przeciwnika. Żołnierz Wolności, 16 września 1980, nr 214
8. Obrona – działania na przedpolach. Żołnierz Wolności, 28 października 1980, nr 249
9. Historyczny zarys rozwoju praktyki i teorii użycia oddziałów wydzielonych. Wojskowy Przegląd Historyczny, 1980, nr 4, s. 178-186
10. Przeciwdziałanie rozpoznaniu. Zeszyty Naukowe ASG WP, 1980, nr 1, s. 53-55
11. Synergia w działaniach bojowych. Zeszyty Naukowe ASG WP, 1980, nr 2, s.54-56

1. Pościg. Żołnierz Wolności, 2 lutego 1979, nr 25
2. Opanowywanie przez oddziały wydzielone organizowane w toku pościgu obiektów znajdujących się w głębi ugrupowania przeciwnika. Zeszyty Naukowe ASG WP, 1979, nr 1
3. Dezorganizowanie manewru odwodów przeciwnika. Żołnierz Wolności, 15 czerwca 1979, nr 138
4. Usprawnianie współdziałania naukowego w badaniu problemów z dziedziny sztuki wojennej. Myśl Wojskowa, 1979, nr 6, s. 23-33
5. Zwalczanie środków przeciwpancernych. Żołnierz Wolności, 11 lipiec 1979, nr 160
6. Wpływ warunków terenowych na prowadzenie działań zaczepnych. Myśl Wojskowa, 1979, nr 8, s. 18-29
7. Działanie oddziałów wydzielonych podczas zwalczania sił i środków w głębi i na tyłach jego ugrupowania. Zeszyty Naukowe ASG WP, 1979, nr 2
8. Działania w głębi obrony. Żołnierz Wolności – 1 października 1979, nr 230
9. Ewolucja pojęcia doktryny wojennej. Żołnierz Wolności, 23-24 listopada 1979, nr 273
10. Prognoza rozwoju Sił Zbrojnych PRL w latach 1981-2005. Sztab Generalny WP, Zarząd I, Operacyjny, Warszawa 1979 (współautor)
11. Rozwój Sił Zbrojnych PRL w latach siedemdziesiątych oraz ogólne kierunki ich rozwoju na lata 1981-1985. Sztab Generalny WP, Zarząd Operacyjny, Warszawa 1979 (współautor)

1. Możliwości bojowe oddziałów wydzielonych w pościgu. Myśl Wojskowa, 1978, nr 1, s. 19-30
2. Warunki terenowe a rozmach natarcia. Żołnierz Wolności, 1978, nr 32
3. Powietrzno-lądowe działania na tyłach przeciwnika. Żołnierz Wolności, 1978, nr 70
4. Gdzie atakować? Żołnierz Wolności, 1978, nr 90
5. Wpływ terenu na zadania bojowe i ugrupowanie wojsk w natarciu. Myśl Wojskowa, 1978, nr 4, s. 16-31
6. Wartości czasowo-przestrzennych wskaźników możliwości bojowych oddziałów wydzielonych w pościgu. Zeszyty Naukowe ASG WP, 1978, nr 2, s. 93-108
7. Określanie i formułowanie celu oraz zamiaru działań. Zeszyty Naukowe ASG WP, 1978, nr 1, s. 101-111.
8. Ciągłość oddziaływania na przeciwnika podczas natarcia. Myśl Wojskowa, 1978, nr 5, s. 29-40
9. Doskonalenie więzi nauk wojskowych z praktyką. Żołnierz Wolności, 1978, nr 143
10. Przedni skraj obrony. Żołnierz Wolności, 16 lipca 1978 r., nr 161
11. Sposoby przedostawania się oddziałów wydzielonych, wysyłanych w toku pościgu , na tyły przeciwnika. Zeszyty Naukowe ASG WP, 1978, nr 3, s. 52-60.
12. Znaczenie terenu w działaniach oddziałów wydzielonych i desantów śmigłowcowych. Przegląd Wojsk Lądowych, 1978, nr 7-8, s. 13-21
13. Związki i relacje między naukami wojskowymi i pozawojskowymi. Żołnierz Wolności, 19 września 1978, nr 222
14. Współdziałanie oddziałów wydzielonych z desantami śmigłowcowymi. Przegląd Wojsk Lądowych, 1978, nr 10, s. 9-13
15. Spór nie tylko o terminologię. Żołnierz Wolności – 9 listopada 1978, nr 266
16. Kwantyfikowanie informacji o pracach naukowo-badawczych prowadzonych w uczelni wojskowej. Zeszyty Naukowe ASG WP (jawne), 1978, nr 2, s.88-94
17. Przenikanie oddziałów wydzielonych w głąb ugrupowania przeciwnika. Myśl Wojskowa, 1978, nr 12, s. 65-70
18. W interesie sił głównych. Żołnierz Wolności, 20 grudnia 1978, nr 301

1. Funkcje i formy zamiaru. Żołnierz Wolności, 1977, nr 15
2. Użycie taktycznego desantu śmigłowcowego w operacji zaczepnej armii. Skrypt (współautor). ASG WP, 1976
3. Działania rajdowe. Myśl Wojskowa, 1977, nr 5, s. 15-22
4. Rozwój teorii sztuki wojennej. Żołnierz Wolności, 1977, nr 158
5. Niektóre zagadnienia zabezpieczenia działań desantów śmigłowcowych. Myśl Wojskowa, 1977, nr 7, s. 19-28
6. Założenia projektowe podsystemu informatycznego kierowania pracami naukowo-badawczymi Akademii Sztabu Generalnego WP. ASG WP, 1977
7. Przebijać się czy przenikać? Żołnierz Wolności, 1977, nr 269
8. Walka z rozpoznaniem. Żołnierz Wolności, 1977, nr 292
9. Komunikat o pracach dyplomowych absolwentów ASG WP obronionych w 1977 r. Zeszyty Naukowe ASG WP, 1977, nr 4

1. Tezy sympozjum na temat: Taktyczny desant śmigłowcowy w operacji zaczepnej armii (współautor). ASG WP, 1976
2. Prawa działań wojennych, prawa walki zbrojnej – czy prawa zbrojnych działań wojennych. Akademicki Biuletyn Słuchaczy, 1976, nr 11, s. 68-70
3. Taktyczny desant śmigłowcowy w operacji zaczepnej armii. Opracowanie teoretyczne (współautor). ASG WP, 1976
4. Zwycięża silniejszy. Żołnierz Wolności, 1976, nr 248
5. Współczesne rajdy bojowe. Żołnierz Wolności, 1976, nr 261
6. Prowadzenie działań bojowych przez oddziały wydzielone dywizji (DZ, DPanc) w pościgu (rozprawa doktorska). ASG WP, 1976
7. Prawa nauki a prawa naukowe. Akademicki Biuletyn Słuchaczy, 1976, nr 12, s. 98-100
8. Niektóre zagadnienia użycia oddziałów wydzielonych przez dywizję w pościgu. Zeszyty Naukowe ASG WP, 1976, nr 3, s. 224-246

1. Rozróżnianie pojęć „ocena sytuacji” i „ocena położenia” – sprawa nie tylko terminologiczna. Myśl Wojskowa, 1975, nr 3, s. 30-32
2. Kształtowanie się poglądów na istotę i charakter doktryny wojennej. Myśl Wojskowa, 1975, nr 5, s.24-33
3. Sztuka sterowania przeciwnikiem. Myśl Wojskowa, 1975, nr 6, s. 12-16
4. Cel i zamiar działań jako wynik analizy zadania. Akademicki Biuletyn Słuchaczy, 1975, nr 7, s. 19-25 i nr 8, s. 45-50
5. Doktryny wojenne – rys historyczny. Akademicki Biuletyn Słuchaczy, 1975, nr 8, s. 28-32 i nr 9, s. 22-29

1. „Złote pióro”. Akademicki Biuletyn Słuchaczy, 1974, nr 1, s.22-25
2. Najkrótsza droga do Rzymu. „Akademicki Biuletyn Słuchaczy”, 1974, nr 1, s. 26-28
3. Ocena sytuacji czy położenia. Żołnierz Wolności, 1974, nr 3
4. Organizacja oddziałów wydzielonych w pościgu. Myśl Wojskowa, 1974, nr 3, s.40-44
5. Działania bojowe pułku zmechanizowanego (pułku czołgów). Ćwiczenie dowódczo-sztabowe (współautor). ASG WP, 1974
6. Zmierzch czołgu, ale „samotnika”. Żołnierz Wolności, 1974, nr 86
7. Marsz dywizji zmechanizowanej. Ćwiczenie grupowe. ASG WP, 1974
8. Natarcie dywizji w warunkach użycia BMAR. Ćwiczenie grupowe. ASG WP, 1974
9. Sterowanie przeciwnikiem. Żołnierz Wolności, 1974, nr 227
10. Specyfika ognia i ruchu podczas natarcia w mieście. Przegląd Wojsk Lądowych, 1974, nr 12, s.13-15
11. O prawach wojny i zbrojnych działań wojennych. Myśl Wojskowa, 1974, nr 12, s. 13-17
12. Cel użycia i zadania oddziałów wydzielonych w pościgu. Myśl Wojskowa, 1974, nr 12, s.32-39

1. Refleksje o celu działań i zamiarze. Żołnierz Wolności, 1973, nr 93
2. Użycie oddziałów wydzielonych przez dywizję pancerną w pościgu (praca dyplomowa). ASG WP, 1973

1. O stosunku sił i doświadczeniach. Żołnierz Wolności, 1972, nr 5
2. A jednak tworzyć (na temat grup szturmowych podczas natarcia w mieście). Żołnierz Wolności, 1972, nr 56
3. Analiza potrzeb, skład i możliwości tworzenia grup szturmowych podczas natarcia pułku na miasto (praca indywidualna). ASG WP, 1972
4. Najkrótsza droga do Rzymu… (na temat praktyk słuchaczy ASG). Żołnierz Wolności – 1972, nr 237
5. Rozważania o głównym uderzeniu. Żołnierz Wolności, 1972, nr 289
6. Urzeczony rogatywką. Żołnierz Wolności, 1972, nr 295

1 65 66 67 68 69