Materiały dydaktyczne

KONCEPCJE STRATEGICZNE NATO (Lizbona 2010) i UE (Bruksela 2003)

W związku ze zbliżającymi się szczytami NATO (lipiec 2016 r.) oraz UE w sprawie Wspólnej Polityki Zewnętrznej i Bezpieczeństwa (czerwiec 2016 r.) warto przestudiować koncepcje strategiczne obu tych organizacji. Najprawdopodobniej UE przyjmie raport w sprawie prac nad nową strategią. Istnieje także potrzeba uruchomienia refleksji nad nowelizacją koncepcji strategicznej NATO w warunkach neozimnowojennych.

Slajdy do wykładów nt. BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

Uzupełnione 28.11.2015 r. Tezy i szkice do wykładów z przedmiotu BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE w roku akademickim 2015/16. Całość materiałów obejmuje 5 części: 1) Podstawy i ewolucja bezpieczeństwa, 2) Pozimnowojenne środowisko bezpieczeństwa, 3) Przyszły ład międzynarodowy, 4) Teorie, koncepcje i zasady bezpieczeństwa, 5) Bezpieczeństwo Polski w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego

PRIORYTETY POLSKIEGO BEZPIECZEŃSTWA. Strategiczne warunki bezpieczeństwa Polski. Krajowy filar bezpieczeństwa: system kierowania, siły zbrojne. Zewnętrzne filary bezpieczeństwa: NATO, UE

Prezentacja z tezami na debatę ze studentami, przedstawicielami Fundacji Sapere Aude w INSTYTUCIE STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO, Wrocław, 9 grudnia 2015 r.

DOKTRYNA KOMOROWSKIEGO: przeniesienie głównego wysiłku strategicznego Rzeczypospolitej Polskiej z udziału w misjach zewnętrznych na rzecz zadań bezpośredniego bezpieczeństwa kraju

Główne założenia "Doktryny Komorowskiego" oraz pierwsze jej ogłoszenie w kontekście prac nad programem narodowej obrony przeciwrakietowej podczas konferencji poświęconej tej problematyce 15.04.2013 r. Główne treści doktryny znalazły swoje odzwierciedlenie w wydawanych przez Prezydenta RP dokumentach: Strategia Bezpieczeństwa Narodowego z 2014 r.; Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna z 2015 r., Główne Kierunki Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2017 - 2026; Koncepcja strategicznego ćwiczenia systemu obronnego "KRAJ-15/16".

VIDEOPREZENTACJA GŁÓWNYCH TREŚCI BIAŁEJ KSIĘGI BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

SYSTEM STRATEGICZNEJ ODPORNOŚCI KRAJU I ROLA W NIM ORGANIZACJI NIEPAŃSTWOWYCH

Slajdy do referatu na konferencji w AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, 26 listopada 2015 r.

KWADRYGA ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO

Tezy wystąpienia na konferencji w Uniwersytecie Warszawskim 24.11.2015 r. nt. „Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar ekonomiczno-społeczny”. Omawia się dwa ogniska zagrożeń i dwa źródła wyzwań. Na wschodzie zagrożenia wynikajace ze zwrotu strategicznego Rosji (rosyjska polityka neoimperialna i koniec ery pozimnowojennej w stosunkach Rosji z Zachodem); na południu - nasilenie zagrożeń na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej (konflikt wewnątrzislamski, Państwo Islamskie, erupcja terroryzmu); na kierunku atlantyckim wyzwania wynikajace z wstrzemięźliwości strategicznej i wyczekiwania politycznego w USA (strategia kunktatorska, pauza wyborcza); wewnątrz Europy wyzwania wynikajace z zagubienia strategicznego (astrategiczność UE w obliczu ostatnich kryzysów i zagrożeń, kryzys przywództwa).

TERRORYZM I ANTYTERRORYZM: ISTOTA, CHARAKTER, PRAKTYKA

Slajdy do wykładów wprowadzających do konwersatoriów nt. współczesnego terroryzmu oraz zasad i metod walki z tym zagrożeniem.

BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO z 2013 r. oraz STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP z 2014 r. – wersje w języku polskim i angielskim

Dwa główne dokumenty strategiczne ujmujące w sposób analityczny i dyrektywny podstawowe problemy szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego: zewnętrznego i wewnętrznego; militarnego i pozamilitarnego; państwowego, sektorowego, prywatnego i obywatelskiego. Uzupełnione skróconym przewodnikiem (w jęz. polskim i angielskim) po problematyce Białej Księgi BN oraz videoprezentacją jej treści..

STRATEGICZNE DYLEMATY NATO i UE jako zewnętrznych filarów bezpieczeństwa Polski

Slajdy referatu wygłoszonego na konferencji KUL nt. NATO i UE wobec współczesnych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego

AGRESJA PODPROGOWA

Slajdy prezentujące istotę i charakter agresji poniżej progu otwartej, regularnej wojny (agresji podprogowej) oraz koncepcję (środki, metody) przeciwdziałania jej samodzielnie i z zaangażowaniem sojuszu

O GŁÓWNYCH KIERUNKACH ROZWOJU SIŁ ZBROJNYCH RP W LATACH 2017 – 2026

Omówienie treści postanowienia Prezydenta o Głównych Kierunkach Rozwoju Sił Zbrojnych w latach 2017-2026, ustanawiającego, na wniosek ministra obrony narodowej, główne zadania operacyjne oraz priorytety modernizacyjne i organizacyjne Wojska Polskiego na nadchodzącą dekadę

S. Koziej, STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP. Założenia i implementacja

Slajdy do wykładów na Wyższych Kursach Obronnych w AON

EUROPA MIĘDZY WSCHODEM A POŁUDNIEM: dlaczego i jakiej strategii bezpieczeństwa potrzebuje UE?

Slajdy do wykładu inauguracyjnego na Studium Polityki Zagranicznej w Akademii Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

KIEROWANIE OBRONĄ PAŃSTWA W CZASIE WOJNY – podstawowe materiały

Ustawa wraz z uzasadnieniem nowelizująca i uzupełniająca dotychczasowe rozwiązania w zakresie kierowania obroną państwa (doprecyzowanie pojęcia "czas wojny", kompetencje organów kierowania, zadania Naczelnego Dowódcy i kandydata na to stanowisko), wystąpienia szefa BBN w Sejmie podczas prac nad ustawą oraz materiały informacyjne

O SYSTEMIE DOWODZENIA SIŁAMI ZBROJNYMI

Zestawienie podstawowych materiałów na temat funkcjonującego obecnie systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, włącznie z ustawą oraz postanowieniem Trybunału Konstytucyjnego oddalającym zarzuty o rzekomej niekonstytucyjności wprowadzonych od ub. roku rozwiązań.

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO w sprawie reformy systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP

POSTANOWIENIE z dnia 28 lipca 2015 r. Sygn. akt K 53/13 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Leon Kieres – przewodniczący Maria Gintowt-Jankowicz Mirosław Granat Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz Andrzej Wróbel – sprawozdawca, po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 lipca 2015 r., wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności: 1) art. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852) z art. 134 ust. 1 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 2) art. 3 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2 Konstytucji, 3) art. 3 pkt 1 i 3 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 134 ust. 3 Konstytucji, 4) art. 3 pkt 2 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 134 ust. 4 oraz art. 146 ust. 1 i ust. 4 pkt 11 Konstytucji, p o s t a n a w i a: na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) umorzyć postępowanie.

DEKALOG PRIORYTETÓW STRATEGICZNYCH W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

Zestawienie najważniejszych zadań strategicznych, jakie należałoby podjąć w ramach wzmacniania bezpieczeństwa państwa

Możliwe opcje przeprowadzenia kolejnego STRATEGICZNEGO PRZEGLĄDU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Slajdy z tezami nt. możliwych celów i sposobów przeprowadzenia kolejnego, II Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, który należałoby uruchomić na przełomie 2015/2016 roku.

III fala modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP: wyzwania dla polskiego przemysłu obronnego

Tezy przygotowane do referatu na Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym Lublin 2015: Państwo, Gospodarka, Bezpieczeństwo.

DOKTRYNA CYBERBEZPIECZEŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dokument przygotowany został w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego po przeprowadzeniu analiz z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego. Jego założenia zostały rozpatrzone i zaakceptowane przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego 12 stycznia 2015 r. Celem Doktryny – jako dokumentu o charakterze wykonawczym do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP – jest wskazanie kierunków działań dla zapewnienia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w cyberprzestrzeni. Jednocześnie Doktryna powinna być traktowana jako wspólny mianownik działań realizowanych przez podmioty administracji publicznej, służby bezpieczeństwa i porządku publicznego, siły zbrojne, sektor prywatny oraz obywateli. Doktryna została opublikowana 22 stycznia 2015 r.

SKRÓCONY PRZEWODNIK PO BIAŁEJ KSIĘDZE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Jaki jest stan bezpieczeństwa Polski? Jakie zmiany możemy prognozować w perspektywie 20 lat? Jakie wynikają z nich strategiczne kierunki kształtowania bezpieczeństwa Polski? Jak powinniśmy się do tego przygotowywać? Na te i wiele innych pytań odpowiedź można znaleźć w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Powstała ona na podstawie wyników prac Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego (SPBN), który był pierwszym tego typu przeglądem zrealizowanym w Polsce. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej to ponad dwustustronicowy dokument, w którym opisany został cały system bezpieczeństwa narodowego. Pokazuje zależności i wzajemne relacje między jego poszczególnymi ogniwami. Dzięki „Przewodnikowi” łatwiej będzie Czytelnikom zrozumieć istotę głównych problemów bezpieczeństwa. Zapraszam też do internetowej wersji Przewodnika: http://www.spbn.gov.pl/sbn/przewodnik/4625,Grunt-to-bezpieczenstwo.html

1 2 3 4 5 6