Materiały dydaktyczne

BADANIA NAUKOWE W RAMACH PRAC DOKTORSKICH I MAGISTERSKICH

Slajdy do wykładu

DYLEMATY EUROPEJSKIEJ STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA

Tezy do dyskusji podczas konferencji Centrum Europejskiego UW: Nowa Europa. Jaka będzie Unia przyszłości?

PODZIAŁY I KONFLIKTY WEWNĘTRZNE A BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Tezy do debaty Fundacji Pułaskiego oraz Centrum Zimbardo WSIiZ w Rzeszowie nt.: Czy jesteśmy skazani na konflikt? Podziały społeczne w Polsce współczesnej i ich konsekwencje dla bezpieczeństwa RP

TERRORYZM JAKO STRATEGICZNE ZAGROŻENIE W WARUNKACH NOWEJ ZIMNEJ WOJNY

Prezentacja tez do referatu na konferencji Wyższej Szkoły Bankowej z Chorzowa nt. "Miasto - nowy wymiar bezpieczeństwa", zorganizownej wspólnie z władzami Bytomia w Bytomiu

BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W OBLICZU WYZWAŃ XXI WIEKU

Prezentacja tez do wykładu na Uniwersytecie w Białymstoku z okazji Dni Wydziału Prawa

DLACZEGO I JAK NOWELIZOWAĆ STRATEGIĘ BEZPIECZEŃSTWA UE?

Prezentacja tez referatu na seminarium w Instytucie Studiów Politycznych PAN

Uwagi do projektu dokumentu rządowego „ZAŁOŻENIA STRATEGII CYBERBEZPIECZEŃSTWA DLA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”

Uwagi te zostały przekazane do Fundacji Pułaskiego do ujęcia ich w zbiorczym opracowaniu w odpowiedzi na zaproszenie ze strony Ministerstwa Cyfryzacji do konsultacji założeń strategii cyberbezpieczeństwa dla RP. Dla całości sprawy do uwag dołączony jest projekt owych założeń, a także tekst przyjętej w ub. roku przez Prezydenta RP Doktryny Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

DYLEMATY STRATEGICZNE NATO I UE JAKO FILARÓW BEZPIECZEŃSTWA EUROATLANTYCKIEGO

Slajdy do wykładu w Akademii PISM

ZACHÓD W OBLICZU NOWEJ ZIMNEJ WOJNY

Slajdy do wykładu 11.02.2016 r. w Krakowie, zorganizowanego przez Stowarzyszenie im. Płk. Ryszarda Kuklińskiego, na temat: SZCZYT NATO W WARSZAWIE W OBLICZU NOWEJ ZIMNEJ WOJNY. Czy NATO z UE zbudują razem euroatlantycki „tandem bezpieczeństwa”?

Strategie bezpieczeństwa narodowego RP 1990–2014. Refleksja na ćwierćwiecze

Współautor: dr Adam Brzozowski. Rozdział w książce "Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsze 25 lat". Redakcja naukowa: Robert Kupiecki Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita, Warszawa 2015.

KONCEPCJE STRATEGICZNE NATO (Lizbona 2010) i UE (Bruksela 2003)

W związku ze zbliżającymi się szczytami NATO (lipiec 2016 r.) oraz UE w sprawie Wspólnej Polityki Zewnętrznej i Bezpieczeństwa (czerwiec 2016 r.) warto przestudiować koncepcje strategiczne obu tych organizacji. Najprawdopodobniej UE przyjmie raport w sprawie prac nad nową strategią. Istnieje także potrzeba uruchomienia refleksji nad nowelizacją koncepcji strategicznej NATO w warunkach neozimnowojennych.

Slajdy do wykładów nt. BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

Uzupełnione 28.11.2015 r. Tezy i szkice do wykładów z przedmiotu BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE w roku akademickim 2015/16. Całość materiałów obejmuje 5 części: 1) Podstawy i ewolucja bezpieczeństwa, 2) Pozimnowojenne środowisko bezpieczeństwa, 3) Przyszły ład międzynarodowy, 4) Teorie, koncepcje i zasady bezpieczeństwa, 5) Bezpieczeństwo Polski w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego

PRIORYTETY POLSKIEGO BEZPIECZEŃSTWA. Strategiczne warunki bezpieczeństwa Polski. Krajowy filar bezpieczeństwa: system kierowania, siły zbrojne. Zewnętrzne filary bezpieczeństwa: NATO, UE

Prezentacja z tezami na debatę ze studentami, przedstawicielami Fundacji Sapere Aude w INSTYTUCIE STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO, Wrocław, 9 grudnia 2015 r.

DOKTRYNA KOMOROWSKIEGO: przeniesienie głównego wysiłku strategicznego Rzeczypospolitej Polskiej z udziału w misjach zewnętrznych na rzecz zadań bezpośredniego bezpieczeństwa kraju

Główne założenia "Doktryny Komorowskiego" oraz pierwsze jej ogłoszenie w kontekście prac nad programem narodowej obrony przeciwrakietowej podczas konferencji poświęconej tej problematyce 15.04.2013 r. Główne treści doktryny znalazły swoje odzwierciedlenie w wydawanych przez Prezydenta RP dokumentach: Strategia Bezpieczeństwa Narodowego z 2014 r.; Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna z 2015 r., Główne Kierunki Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2017 - 2026; Koncepcja strategicznego ćwiczenia systemu obronnego "KRAJ-15/16".

VIDEOPREZENTACJA GŁÓWNYCH TREŚCI BIAŁEJ KSIĘGI BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

SYSTEM STRATEGICZNEJ ODPORNOŚCI KRAJU I ROLA W NIM ORGANIZACJI NIEPAŃSTWOWYCH

Slajdy do referatu na konferencji w AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, 26 listopada 2015 r.

KWADRYGA ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO

Tezy wystąpienia na konferencji w Uniwersytecie Warszawskim 24.11.2015 r. nt. „Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar ekonomiczno-społeczny”. Omawia się dwa ogniska zagrożeń i dwa źródła wyzwań. Na wschodzie zagrożenia wynikajace ze zwrotu strategicznego Rosji (rosyjska polityka neoimperialna i koniec ery pozimnowojennej w stosunkach Rosji z Zachodem); na południu - nasilenie zagrożeń na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej (konflikt wewnątrzislamski, Państwo Islamskie, erupcja terroryzmu); na kierunku atlantyckim wyzwania wynikajace z wstrzemięźliwości strategicznej i wyczekiwania politycznego w USA (strategia kunktatorska, pauza wyborcza); wewnątrz Europy wyzwania wynikajace z zagubienia strategicznego (astrategiczność UE w obliczu ostatnich kryzysów i zagrożeń, kryzys przywództwa).

TERRORYZM I ANTYTERRORYZM: ISTOTA, CHARAKTER, PRAKTYKA

Slajdy do wykładów wprowadzających do konwersatoriów nt. współczesnego terroryzmu oraz zasad i metod walki z tym zagrożeniem.

BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO z 2013 r. oraz STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP z 2014 r. – wersje w języku polskim i angielskim

Dwa główne dokumenty strategiczne ujmujące w sposób analityczny i dyrektywny podstawowe problemy szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego: zewnętrznego i wewnętrznego; militarnego i pozamilitarnego; państwowego, sektorowego, prywatnego i obywatelskiego. Uzupełnione skróconym przewodnikiem (w jęz. polskim i angielskim) po problematyce Białej Księgi BN oraz videoprezentacją jej treści..

STRATEGICZNE DYLEMATY NATO i UE jako zewnętrznych filarów bezpieczeństwa Polski

Slajdy referatu wygłoszonego na konferencji KUL nt. NATO i UE wobec współczesnych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego

AGRESJA PODPROGOWA

Slajdy prezentujące istotę i charakter agresji poniżej progu otwartej, regularnej wojny (agresji podprogowej) oraz koncepcję (środki, metody) przeciwdziałania jej samodzielnie i z zaangażowaniem sojuszu

1 2 3 4 5 6 7