Publikacje

1. Współpraca cywilno-wojskowa. Aspekty sojusznicze i narodowe. Myśl Wojskowa, 1999, nr 6; s. 21-24
2. Megakryzys. Polska Zbrojna, 21 stycznia 2000, nr 4
3. Kierowanie reagowaniem kryzysowym. Myśl Wojskowa, styczeń 2000, nr 1, s. 5-16
4. Obrona blokiem. Polityka, 18 lutego 2000, nr 12
5. Wstępne wnioski z operacji bałkańskiej NATO. Myśl Wojskowa, marzec-kwiecień 2000, nr 2, s. 117-133
6. Być centrum świata. Rzeczpospolita, 5 maja 2000, nr 104
7. Przełom w sztuce wojennej. W: Sztuka wojenna. Konteksty teoretyczne i praktyczne. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2000 , s. 83-86
8. Oblicza jakości. Polska Zbrojna, 19 maja 2000, nr 21
9. Istota obronności. Polska Zbrojna, 9 czerwca 2000, nr 24
10. Kiedy będzie lepiej? Nasz Dziennik, 12 czerwca 2000, nr 136
11. Bez zaskoczenia. Polska Zbrojna, 16 czerwca 2000, nr 25
12. Interesy i cele. Polska Zbrojna, 14 lipca 2000, nr 29
13. Wyzwania i zagrożenia. Polska Zbrojna, 11 sierpnia 2000, nr 33
14. Święte zasady. Polska Zbrojna, 25 sierpnia 2000, nr 35
15. Armia musi się zmienić. Polityka, 2 września 2000, nr 36
16. Podstawowe założenia strategii obronności RP. Akademia Obrony Narodowej, Departament systemu Obronnego MON, Warszawa 2000; s. 43
17. Wnioski z tragedii. Polska Zbrojna, 15 września 2000, nr 38
18. Nowa strategia i problemy przyszłego modelu Sił Zbrojnych (Załącznik – „Strategia obronności RP”). Myśl Wojskowa, wrzesień-październik 2000, nr 5, str.37
19. Solidarność i partnerstwo. Polska Zbrojna, 29 września 2000, nr 40
20. Nasza taktyka. Najwyższy Czas, 21 października 2000, nr 43
21. Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmowa. National Defence Strategy of the Republic of Poland. Foreword. BPiI MON, „Studia i Materiały” nr 53, Warszawa 2000
22. Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmowa. Myśl Wojskowa, 2000, nr 5, załącznik
23. Prewencja obronna. Polska Zbrojna, 22 października 2000, nr 43
24. Problemy bezpieczeństwa – świat, NATO, Polska (Materiały studyjne dla Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego), DSO MON, Warszawa, listopad 2000
25. O „rewolucji” na Cytadeli. Polska Zbrojna,19 listopada 2000, nr 47
26. Pogotowie obronne. Polska Zbrojna, 3 grudnia 2000, nr 49
27. Sistema planywanija nacionalnoj oborony Polszi. Kijv 2000
28. Wojska lekkie. Polska Zbrojna, 17 grudnia 2000, nr 51
29. Główne założenia nowej strategii obronności RP. W: „Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej”, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, Wydawnictwo Comandor, Warszawa – Płock 2000
30. Tworzenie systemu kierowania reagowaniem kryzysowym. AON, WS-O, Warszawa 2000, współautor: J. Pawłowski
31. Przyszłość bezpieczeństwa europejskiego – zagadnienia militarne. W: Między NATO a Unią Europejską. Stowarzyszenie Euroatlantyckie, Fundacja Konrada Adenauera, Warszawa, grudzień 2000

1. Huzar Plus. Polska Zbrojna, 1 stycznia1999 r., nr 1
2. Polska NATO: Zasada trzech muszkieterów (wywiad). Tygodnik Powszechny, 10 stycznia 1999 r., nr 2
3. Pomoc od pierwszej chwili. Polska Zbrojna, 15 stycznia 1999 r., nr 3
4. Interesy narodowe. Polska Zbrojna, 29 stycznia 1999, nr 5
5. Koncepcje własne. Polska Zbrojna, 12 lutego1999 r., nr 7
6. Zapobieganie konfliktom. Armia, luty 1999
7. Wczesne rozpoznanie. Polska Zbrojna, 10 marca1999, nr 10
8. Podstawy bezpieczeństwa państwa. Wiedza Obronna,1999, nr 1
9. Wspólna reakcja. Polska Zbrojna, 12 marca 1999, nr 11
10. Funkcje NATO w przededniu nowej strategii sojuszu. Współautor. „Polska w Europie”, Zeszyt XXVIII Warszawa, marzec 1999
11. Ta wojna nie jest wojną. Gazeta Wyborcza,16 kwietnia 1999, nr 89
12. Planowanie obronne. Polska Zbrojna, 07 maja 1999, nr 19
13. Rozważania o przyszłej strategii NATO oraz strategii bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Akademia Obrony Narodowej, Departament Systemu Obronnego MON. Warszawa, 1999
14. Nowa optyka kryzysowa. Rzeczpospolita, 11 maja 1999, nr 108
15. Polska-NATO: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Ad meritum. 1999, nr 7
16. Trzy operacje kryzysowe. Polska Zbrojna, 28 maja 1999, nr 22
17. Strategiczne założenia obronności RP po wstąpieniu do NATO. Myśl Wojskowa, maj-czerwiec 1999, nr 3
18. Materiał na konferencję dnia 10.06.1999 r. w sprawie systemu kierowania reagowaniem kryzysowym MON. Współautor. DSO MON, Warszawa 1999
19. Jakość przede wszystkim. Polska Zbrojna, 11 czerwca 1999, nr 24
20. Wojna obronna. Polska Zbrojna, 25 czerwca 1999, nr 26
21. Polska strategia i polityka obronna w kontekście członkostwa w NATO. Sprawy Międzynarodowe, 1999, nr 1
22. Polish Strategy and Defence Policy in the Context of NATO Membership. The Polish Quarterly of International Affairs, Vol. 8 Nr 1 Winter 1999
23. Iskra z Kaukazu. Rzeczpospolita, 11 sierpnia 1999
24. Pełzający kryzys. Rzeczpospolita, 27 sierpnia 1999, nr 200
25. Niby-wojna. Polska Zbrojna, 10 września 1999, nr 37
26. CIMIC – czyli współpraca cywilno-wojskowa (Zarys problematyki). W: Współpraca cywilno-wojskowa. (Civil Military Co-operation – CIMIC). Materiał z konferencji naukowej zorganizowanej w Departamencie Społeczno-Wychowawczym MON w dniu 23 marca 1999 r. Departament Społeczno-Wychowawczy MON. Warszawa, 1999
27. Dotychczasowe prace w zakresie tworzenia struktur reagowania kryzysowego MON. W: Sprawozdanie i materiały z konferencji o systemie reagowania kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej. MON DSO, Warszawa 1999
28. Jak otworzyć parasol. Polityka, 2 października 1999 r., nr 40
29. Obronność Rzeczypospolitej Polskiej. Internet www.wp.mil.pl./systbez.html
30. The National Defence of Poland. Internet www.wp.mil.pl./defsysa.html
31. Strategiczne założenia obronności RP po wstąpieniu do NATO – nowe wyzwania dla pozamilitarnych ogniw systemu obronności. W: O obronności RP po wstąpieniu do NATO. Towarzystwo Wiedzy Obronnej Zeszyty problemowe – Warszawa, 1999 Nr 4, s. 5-27. Współautor – P. Górski.
32. Przełom w sztuce wojennej. W. Teoria sztuki wojennej „SIGMA” (Tom IX). W poszukiwaniu tożsamości poznawczej i metodologicznej. Materiały z sympozjum zorganizowanego w maju 1999 roku. AON. Warszawa 1999; s.55-61
33. Tajemniczy CIMIC. Polska Zbrojna, 16 grudnia 1999 r., nr 50

1. Szkic do dyskusji o przyszłej strategii poszerzonego NATO (Spojrzenie z polskiej perspektywy). AON. DSO MON. Warszawa, 1998
2. Szkic do dyskusji o przyszłej strategii poszerzonego NATO (Spojrzenie z polskiej perspektywy). Outline for the discussion on the future strategy of an expanded NATO (Thoughts from the Polish perspective). DBM MON. Wyd. Adam Marszałek – Warszawa – Toruń, 1998.
3. Tezy i komentarze do prac nad strategią bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej. AON. DSO MON. Warszawa, 1998
4. Jak bronić krainy przeciągów (wywiad)? Gazeta Wyborcza, 16-17 maja 1998, nr 114
5. Strategia. Polska Zbrojna, czerwiec 1998, nr 23
6. Wielkość Wojska. Polska Zbrojna, 3 lipca 1998, nr 27
7. Wyzwania strategiczne. Polska Zbrojna, 17 lipca 1998, nr 29
8. Wojny międzycywilizacyjne. Polska Zbrojna, 14 sierpnia 1998, nr 34
9. Tezy i komentarze do prac nad strategią bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Thesis and comments for security and national defence strategy of the Republic of Poland. DBM MON, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa-Toruń, 1998
10. Bez optymizmu. Polska Zbrojna, 11 września 1998 r., nr 37
11. Wojna, której nigdy nie było (współautor – E. Skalski). – Gazeta Wyborcza – Magazyn, 18-19 września1998 r, nr 38
12. Zmierzch Clausewitza. Polska Zbrojna, 25 września 1998 r., nr 39
13. Reagowanie kryzysowe. Polska Zbrojna, 9 października1998 r., nr 41
14. Zagrożenia. Polska Zbrojna, 6 listopada 1998 r., nr 45
15. Nieporozumienie. Polska Zbrojna, 20 listopada 1998 r., nr 47
16. Warunki strategiczne poszerzonego NATO. Armia, listopad 1998
17. Bataliony. Polska Zbrojna, 11 grudnia 1998 r., nr 50
18. Wspólny język. Polska Zbrojna, 18 grudnia 1998 r., nr 51
19. Defence Policy and Strategy Planning. W: Seminarium. Rola planowania polityki obronnej. MON, DBM. Warszawa, 1998
20. Ewolucja polskiej strategii bezpieczeństwa i obronności w kontekście integracji z NATO. W: Polityczne aspekty członkostwa Polski w NATO. Fundacja „Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji”, Kraków 1998

1. Ministerstwo Obrony Narodowej jako organ kierowania obronnością państwa. Myśl Wojskowa, 1997, nr 1 s. 5-30 (Współautor M. Biedrzycki)
2. Kierowanie obronnością (obroną narodową) Rzeczypospolitej Polskiej. DSO MON. Warszawa, 1997, s. 27
3. Strategia i doktryna obronna Rzeczypospolitej Polskiej u progu integracji z NATO. DSO MON. Warszawa, 1997, s. 56
4. System obronny Rzeczypospolitej Polskiej. Myśl Wojskowa, 1997, nr 2, s. 5-10
5. Zmiany w strategii obronnej Polski w rezultacie rozszerzenia NATO. Myśl Wojskowa – 1997, nr 3, s. 19. Również – Wojsko i Wychowanie, 1997, nr 2.
6. Między pokojem a wojną. Polska Zbrojna, sierpień 1997, nr 33
7. Kierowanie obroną narodową Rzeczypospolitej Polskiej. National Defence Management of the Republic of Poland. DBM MON. Warszawa, 1997.
8. Studia nad obronnością państwa. DSO MON Warszawa, 1997, s. 119. Współautor.

1. Formułowanie i wyrażanie potrzeb obronnych. Rzeczypospolita, 4 stycznia 1996, nr 3
2. Przyszłe operacje koalicyjne. Polska Zbrojna, 25 kwietnia 1996
3. Działania Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei. Więcej spokoju zamiast konfrontacji. Polska Zbrojna, 13 maja 1996, nr 91
4. Wystarczalność obronna. Współautor. Bellona, Warszawa 1996, s. 214
5. Poszerzenie NATO. Polska Zbrojna, 4 lipca 1996, nr 128
6. System obronny Rzeczypospolitej. Głos Weterana, 1996, nr 6
7. Rola Ministra i Ministerstwa Obrony Narodowej w kierowaniu obronnością państwa. AON, DSO. Warszawa, 1996, s. 61 (Współautor: M. Biedrzycki)
8. Koreański kryzys polityczno-militarny. Polska Zbrojna, 22 października 1996, nr 205
9. Dylematy rozwoju sił zbrojnych. Polska Zbrojna, 23 października 1996, nr 206, cz.1; 24 października 1996, nr 207, cz.2
10. Powinniśmy mieć wspólny język (Podstawowe pojęcia w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności). Polska Zbrojna, 14 listopada 1996, nr 220
11. Kto tworzy politykę obronną? Polska Zbrojna, 21 listopada 1996, nr 225
12. Zanim nastąpi kryzys. Polska Zbrojna, 26 listopada 1996, nr 228 13. Polska doktryna obronna i jej modyfikacja w obliczu integracji z NATO. The Polish Defence Doctrine and its modification in the face of integration of Poland with NATO. DBM MON. Warszawa, 1996, s. 38
14. Bezpieczeństwo narodowe i obronność Rzeczypospolitej Polskiej. National security and defence of the Republic of Poland. DBM MON. Warszawa, 1996, s. 54

1. Armia iluzji. Wprost, 26 marca 1995, nr 13, s.78
2. Podstawowe uwarunkowania modelu sił zbrojnych w państwach europejskich u progu XXI wieku. W: Polacy i Niemcy jako przyszli partnerzy w europejskim systemie bezpieczeństwa. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 1995, s. 147-170
3. Wybrane problemy obronności Rzeczypospolitej Polskiej w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. DSO MON. Warszawa, 1995, s.21
4. Podstawowe założenia polityki obronnej i strategii obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Wiedza Obronna, 1995, nr 3, s. 44-60. Współautor
5. Struktura, zadania i funkcjonowanie systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej. Wiedza Obronna, 1995, nr 3, s. 61-72. Współautor
6. Książka o generałach II Rzeczypospolitej. Polska Zbrojna, 2 października 1995, nr 189
7. Spoglądanie w przyszłość. Polska Zbrojna, 13-15 października 1995, nr 198
8. Grundsatzliche Voraussetzungen fur ein Modell von Stratkraften Europaischer Staten an der Schwelle das 21. Jahrhunderts. „Deutsche und Polen als Zukunftige Partner in einem Europaischen Sicherheitssystem” Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń, 1995, s. 151-176

1. A Non-Confrontational Model of Military Doctrine in the Future European Security System. In: Military Doctrine and Military Reconstruction in Post-Confrontational Europe. Prague 1994
2. Polska polityka obronna u progu XXI wieku. MON. BPiI. Warszawa, 1994. Biuletyn Informacyjny, nr 1/94
3. Struktura i ewolucja sztuki wojennej. Myśl Wojskowa, 1994, nr 1, s. 14-23
4. Rewolucja w sztuce wojennej. Polska Zbrojna, 12 września 1994, nr 177
5. Wojska powietrzno-zmechanizowane. Polska Zbrojna, 20 września 1994, nr 183
6. System obronny Rzeczypospolitej Polskiej. W: Edukacja dla bezpieczeństwa. AON. Warszawa, 1994, s.13-23
7. Uwarunkowania i założenia polityki obronnej Rzeczypospolitej Polskiej. W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Techniczne nt. „Rozwój techniki wojskowej”. Materiały obrad sekcji: Systemy dowodzenia. Gdynia, 1994, s. 7-18
8. Wojsko mniejsze, ale sprawniejsze. Polska Zbrojna, 11 października1994
9. Starcie pośrednie. Polska Zbrojna, 20 października 1994, nr 205 ?
10. Biuletyn Informacyjny nr 1 (153). Sztab Generalny WP. Warszawa, 1994. Współautor
11. Tezy do raportu o przyszłościowym modelu resortu obrony narodowej. DSO MON, Warszawa, 1994, s. 25
12. Raids. The Journal of Slavic Military Studies, 1994, nr 3, s. 538-547
13. W odpowiedzi na recenzję książki „Teoria sztuki wojennej”. Myśl Wojskowa, 1994, nr 5, s. 185-189
14. Podstawowe założenia obronności Rzeczypospolitej Polskiej. AON, DSO MON. Warszawa, 1994, s. 65 (współautor: F. Wołkowicz)
15. Stany wyższej konieczności państwa oraz zadania organów władzy i administracji państwowej w tym zakresie. AON, DSO MON. Warszawa, 1994, s.51. Współautor

1. Podstawy teorii walki zbrojnej. AON. Warszawa, 1993, s. 159
2. Podstawowe problemy działań powietrzno-lądowych. AON. Warszawa, 1993, s. 54
3. Rozważania o przewadze. Polska Zbrojna, 7 kwietnia 1993
4. The Compatibility of the Polish Army with the Armed Forces of Western States. W: Bezpieczeństwo europejskie, polskie i amerykańskie perspektywy. Materiały z międzynarodowego seminarium. AON. Warszawa, 1992
5. Szkolenie i doskonalenie specjalistyczne kadry dowódczej i sztabowej wojsk lądowych (tezy na konferencję). AON. Warszawa – 1993, s. 18 Współautor 1. Podyplomowe szkolenie specjalistyczne kadry dowódczej i sztabowej wojsk lądowych (wyniki badań). AON. Warszawa, 1993, s. 126. Współautor
6. Polish Defence Policy. The Journal of Slavic Military Studies. Vol. 6, Nr 1 (June 1993), s. 149-165
7. Podstawy i zasady sztuki wojennej. AON. Warszawa, 1993, s. 145
8. Działania operacyjne wojsk lądowych. AON. Warszawa, 1993. Współautor
9. Wojskowe aspekty polskiej polityki bezpieczeństwa. Myśl Wojskowa(t), 1993, nr 2. S. 5-16
10. Procesy decyzyjne w sferze bezpieczeństwa narodowego. Biuletyn Informacyjny BBN, 1993, nr 19, s. 3-5
11. Niemcy – zagrożenie i szanse dla Polski. Biuletyn Informacyjny BBN, 1993, nr 21
12. Broń o zmniejszonej śmiercionośności. Biuletyn Informacyjny BBN, 1993, nr 22
13. Bezpieczeństwo narodowe. Polska Zbrojna, 2 września 1993, nr 171
14. Nauki wojskowe Zeszyty Naukowe AON. Warszawa, 1993, nr 2, s. 197-206
15. Polsko-Amerykańska współpraca wojskowa. Biuletyn Informacyjny BBN, 1993, nr 35
16. Typologia działań wojennych. Myśl Wojskowa, 1993, nr 4
17. Teoria sztuki wojennej. Wydawnictwo Bellona. Warszawa, 1993, s. 230
18. Koncepcje walki zbrojnej. Myśl Wojskowa, 1993, nr 5, s. 41-49 19. Rola naczelnych instytucji państwowych w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego. Zeszyty Naukowe. AON. Warszawa, 1993, nr 4, s. 52-56
20. Czynniki walki zbrojnej. Zeszyty Naukowe. AON. Warszawa, 1993, nr 4, s. 57-62
21. A Non-Confrontational Model of Military Doctrine in the Future European Security System. The Journal of Slavic Military Studies, 1993, nr 2, s. 523-528

1. Czy koniec wyścigu zbrojeń? Polska Zbrojna, 23 marca 1992, nr 58
2. Użycie i działanie wojsk lądowych w obronie obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. AON. Warszawa, maj 1992, s. 50. Współautorzy: Z. Ścibiorek, R. Kordas (Opracowanie dla Zarządu I Sztabu Generalnego WP) 1. Główne problemy sztuki operacyjnej i taktyki wojsk lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach dziewięćdziesiątych. AON. Warszawa, czerwiec 1992, s. 12
3. Działania taktyczne wojsk lądowych. Podręcznik. AON. Warszawa, 1992, s. 93, 11 załączników. Współautor
4. Działania operacyjne wojsk lądowych. AON. Warszawa, 1992, s. 69 (współautor)
5. Doktryna obronności Rzeczypospolitej Polskiej (zarys projektu). AON. Warszawa, 1992, s. 22
6. Podstawowe założenia wojennego systemu kierowania państwem. Zeszyty Naukowe. AON, 1992, s. 3, dodatek
7. Co to znaczy kompatybilność struktur wojskowych. Polska Zbrojna, 1 września 1992, nr 171
8. Od czego zależy integracja z Zachodem. Polska Zbrojna, 2 września 1992
9. Koncepcja struktury wojsk lądowych. AON. Warszawa, 1992, s. 27 (współautor – kierownik zespołu)
10. Polska polityka obronna. AON. Warszawa, 1992, s.34
11. Koncepcja partnerskiej doktryny militarnej. Myśl Wojskowa, 1992, nr 4, s. 5-13
12. Polish Defence Policy. National Defence Academy. Warszawa, 1992
13. Koncepcja modelu sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. AON. Warszawa, 1992, (współautor)
14. Polish Ground Forces Operational Art at the Threshold of the 1990’s. Fort Leavenworth, 1992, s. 21
15. Kompatybilność Wojska Polskiego z siłami zbrojnymi państw zachodnich. Myśl Wojskowa, 1992, nr 6, s.
16. Podstawy sztuki wojennej. AON. Warszawa, 1992, s. 159
17. Rola wojsk lądowych w działaniach wojennych (W: Zadania strategiczne i działania wojsk lądowych). AON. Warszawa, 1992, s.116
18. Main Problems of Operational Art and Tactics of Poland’s Ground Forces in the 1990’s. The Journal of Soviet Military Studies. Volume. Nr 4. December 1992, s. 567-574
19. Pan-European Security System: Future Military Doctrine? Military Review, 1992, nr 12
20. Sztuka operacyjna i taktyka wojsk lądowych. Przegląd Wojsk Lądowych, 1992, nr 12, s. 10-14

1. Dowodzenie siłami zbrojnymi. Polska Zbrojna, 1991, nr 42, s. 4
2. War Doctrines in the Changing European Reality. NDA. Warsaw, 1991, s.7
3. Kierunki przebudowy systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej w latach dziewięćdziesiątych. AON. Warszawa, 1991, s. 21
4. The Directions of Reconstruction of the Defensive System in the Polish Republic in the 90-ties. The Academy of National Defence, Warsaw, 1991, s. 22
5. Ewolucja uwarunkowań obronności Polski w latach dziewięćdziesiątych. Myśl Wojskowa, 1991, nr 2, s. 25-33
6. Bezpieczeństwo europejskie. Polska Zbrojna, 26-28 kwiecień 1991, nr 82
7. Doktryny wojenne państw NATO. Zeszyty Naukowe. AON. Warszawa, 1991, nr 1/2, s.11-16
8. Przeciwstawne czy partnerskie? Polska Zbrojna, 17-19 maja 1991
9. Przewidywane zmiany w polskiej strategii i sztuce operacyjnej w latach dziewięćdziesiątych. Dowództwo POW i AON. Oleszno, 1991
10. Operacyjno-strategiczne problemy użycia i działania Wojska Polskiego w latach dziewięćdziesiątych. AON. Warszawa, 1991
11. Powietrzno-lądowe działania operacyjne i taktyczne. AON. Warszawa, 1991
12. Model przyszłej operacji wojsk lądowych. W: Problemy obronności Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach współczesnej sytuacji polityczno-wojskowej w Europie i świecie. Materiały z dyskusji panelowej, która odbyła się w Akademii Obrony Narodowej 25 września 1990 r. AON. Warszawa, 1991 1. Reorientacja zadań. Polska Zbrojna, 25 czerwca 1991, nr 121
13. Manewrowość podstawową cechą przyszłych operacji obronnych wojsk lądowych. Myśl Wojskowa, 1991, nr 3, s. 19-23
14. Nowe zadania. Polska Zbrojna, 1991, nr 142, s. 4
15. O bezpieczeństwie kraju bez kamuflażu. Polska Zbrojna, 30 sierpnia- 1 września 1991, nr 168
16. Twierdze na wschodzie. Spotkania, 11 września 1991, nr 35
17. Nowe zadania operacyjne Wojska Polskiego. Przegląd Wojsk Lądowych, 1991, nr 8, s. 5-8
18. Zadania operacyjno-strategiczne Wojska Polskiego. Myśl Wojskowa, 1991, nr 6, s. 17-33
19. Kierunki doskonalenia sztuki operacyjnej i taktyki. AON. Warszawa, 1991 1. Właściwości obrony manewrowej organizowanej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Materiały z konferencji naukowej. AON. Warszawa, 1991. Współautor
20. Regulamin taktyczny wojsk lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Część I (dywizja, brygada, pułk). MON. Warszawa, 1992. Współautor
21. Wojskowe aspekty przebudowy systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej w latach dziewięćdziesiątych. Zeszyty Naukowe. AON. Warszawa, 1991, nr 4(5), s. 5-17

1. O obronie – realnie. Żołnierz Wolności, 15 stycznia 1990, nr 10
2. Gdy wystarczy iskra. Żołnierz Wolności, 6 lutego 1990, nr 26
3. Wybrane problemy działań bojowych dywizji zmechanizowanej o jednolitej strukturze organizacyjnej (DZ-89). ASG WP, 1990, s. 34, szkiców 20. Współautorzy: M. Huzarski, J. Pawłowski, J. Zieliński, J. Pająk, W. Kulma, R. Wilk
4. Wojna jądrowa – polityczna dewiacja. Żołnierz Wolności, 21 lutego 1990, nr 37
5. Fortel wojskowy. Myśl Wojskowa, 1990, nr 1, s. 122-124
6. Przekształcanie doktryn wojennych w obronne. Myśl Wojskowa, 1990, nr 2, s. 5-10
7. Wykonanie przeciwuderzenia przez armię po operacyjnym rozwinięciu w ugrupowaniu wojsk pierwszego rzutu operacyjno-strategicznego. Dowództwo SOW. Wrocław, 1990
8. Co wynika z naszej doktryny. Żołnierz Wolności, 14 marca 1990, nr 52
9. Co wiemy o obronności. Żołnierz Wolności, 20 marca 1990, nr 56
10. Pierwsza operacja obronna frontu drugiego rzutu operacyjno-strategicznego na TDW. ASG WP. Warszawa, 1990, 37 s.
11. Wybrane problemy organizacji i prowadzenia pierwszej operacji obronnej frontu. GZSB. Warszawa, 1990. Współautor. s. 163
12. Przemiany polityczno-wojskowe w Europie a bezpieczeństwo naszego państwa. ASG WP. Warszawa, 1990, s. 97. Współautor
13. Istota sztuki operacyjnej. Żołnierz Rzeczypospolitej, 11 kwietnia 1990, nr 8
14. Wstępne studium o obronności Polski u progu XXI wieku. ASG WP. Warszawa, 1990, s. 156
15. Podstawowe problemy sztuki operacyjnej. Myśl Wojskowa, 1990, nr 3, s.11-21
16. Operacje obronne. Myśl Wojskowa, 1990, nr 4, s. 14-23
17. Armia w przyszłości. Żołnierz Rzeczypospolitej, 23 kwietnia 1990, nr 15
18. Podstawowe kryteria oceny charakteru doktryn militarnych. Zeszyty Naukowe ASG WP, 1990, nr 1, s. 146-153
19. Operacje zaczepne. Myśl Wojskowa, 1990, nr 5-6, s. 37-51
20. Podstawowe pojęcia. Żołnierz Rzeczypospolitej, 19 czerwca 1990, nr 53
21. Działania desantowo-szturmowe. ASG WP. Warszawa, 1990, s. 16. Współautor E. Jendraszczak
22. Ewolucja doktryn. Żołnierz Rzeczypospolitej, 21 czerwca 1990, nr 55
23. Polska sztuka operacyjna wojsk lądowych u progu lat dziewięćdziesiątych. Zeszyty Naukowe AON, 1990, nr
24. Gry wojenne i komputery. Żołnierz Rzeczypospolitej, 25 czerwca 1990, nr 57
25. Rajdy operacyjne i taktyczne. Myśl Wojskowa, 1990, nr 7-8, s.15-26
26. Strategia obronna w nowych warunkach. Żołnierz Rzeczypospolitej, 29 sierpnia 1990, nr 103
27. Reorientacja doktryn militarnych. Żołnierz Rzeczypospolitej, 30 sierpnia 1990, nr 104
28. Jestem za jednolitą doktryną obronną. Żołnierz Rzeczypospolitej, 13 września 1990, nr 114
29. We własną pierś. Żołnierz Rzeczypospolitej, 18 września 1990, nr 117
30. Obce wojska w Europie. Żołnierz Rzeczypospolitej, 20 września 1990, nr 119
31. Wizja polskiej doktryny obronnej u progu XXI wieku. Warszawa, 1990, s. 104
32. Jaka armia jest nam potrzebna? Polska Zbrojna, 22 listopada 1990, nr 29
33. Zadania i organizacja Sił Zbrojnych RP wobec przemian w polityce europejskiej (Materiały z seminarium OKP, które odbyło się 24 lipca 1990 roku). Warszawa, 1990
34. Działania na tyłach przeciwnika w obronie manewrowej. Myśl Wojskowa, 1990, nr 9-10, s.9-16
35. Polityczno-militarna przyszłość Europy. Polska Zbrojna, 11 listopada 1990, nr 42
36. Europejski system bezpieczeństwa a rola armii w państwach postkomunistycznych (odniesienie polskie). DWWP, 1990, s. 51. Współautor
37. Doświadczenia w zakresie ćwiczebnego użycia oddziałów i grup desantowo-szturmowych. Myśl Wojskowa (tajna), 1990, nr 2, s. 120-127 (współautor – E. Jendraszczak)
38. Pierwsza operacja obronna frontu drugiego rzutu operacyjno-strategicznego. Myśl Wojskowa (tajna), 1990, nr 4; s.7-22
39. Podstawowe kryteria oceny charakteru doktryn militarnych. Zeszyty Naukowe ASG WP. Warszawa, 1990, nr 1, s. 146-153

1. Większe bezpieczeństwo mniejszym kosztem. Polityka, 18 lutego 1989, nr 7, s.13
2. Decydent i organizator. Żołnierz Wolności, 28 marca 1989, nr 73
3. O sztuce recenzowania. Wojskowy Przegląd Historyczny, 1989, nr 1, s. 262-270
4. Obrona też kosztuje. Polityka, 22 kwietnia 1989, nr 16, s.3
5. O filozofii pokoju. Żołnierz Wolności, 5 maja 1989, nr 105
6. Konwencjonalne działania zbrojne. Zeszyty Naukowe ASG WP, 1988, nr 2, s. 35-41
7. Rozwój środków rażenia. Żołnierz Wolności, 8 czerwca 1989, nr 133
8. Prognoza przyszłych działań wojennych (w tym operacji i działań bojowych) oraz roli poszczególnych rodzajów sił zbrojnych, wojsk i służb (lata 1990-2015). ASG WP. Warszawa, 1987, s. 222. Współautor
9. Podstawowe kryteria oceny charakteru doktryn militarnych. Maszynopis. Sztab Generalny WP, 1989, s. 27
10. Założenia i zasady sztuki operacyjnej. Wykład. ASG WP, Warszawa, 1989, s. 35
11. Operacja obronna frontu (wykład). ASG WP. Warszawa, 1989
12. Operacja zaczepna frontu (wykład). ASG WP. Warszawa, 1989
13. Dylemat modelu sił zbrojnych. Myśl Wojskowa, 1989, nr 8, s. 22-26
14. Filozoficzne refleksje na temat wojny i pokoju. Myśl Wojskowa, 1989, s. 147-150
15. Restrukturyzacja armii. (Współautor). ASG WP. Warszawa, 1989, s. 92 (s.47-52). Nr bibl. S/1089
16. Kościół a rozbrojenie. Żołnierz Wolności, 30 października 1989, nr 253
17. Ewolucja sztuki wojennej. Myśl Wojskowa, 1989, nr 9 s. 126-128
18. Kształtowanie się powietrzno-lądowego pola walki. Zeszyty Naukowe ASG WP, 1989, nr 4, s. 20-24
19. Kryteria oceny doktryn militarnych (wojskowych). Myśl Wojskowa, 1989, nr 10, s. 7-15

1. Przygotowanie i prowadzenie armijnej operacji obronnej oraz udział w przeciwnatarciu na kierunku głównego uderzenia frontu. DSOW, Wrocław, 1988, s.44
2. Gotowość bojowa. W: Materiały z sympozjum na temat: „Kierunki kształtowania zdolności bojowej sił zbrojnych PRL w świetle nowej doktryny wojennej państw-stron Układu Warszawskiego. Myśl Wojskowa, 1988, s. 137-139
3. Czy tylko nadzieja? Żołnierz Wolności, 13 maja 1988, nr 111
4. Realizacja zadań studyjnych obszaru SOW jako części TDW w kontekście organizacji i prowadzenia działań bojowych. Wykład. DSOW. Wrocław, 1988
5. Planowanie i zasady działania działań dyslokacyjnych w SOW. Wykład. DSOW. Wrocław, 1988
6. Trening sztabowy „SATURN-88/I” nt. Operacyjne rozwinięcie armii i planowanie pierwszej operacji armijnej. DSOW. – Wrocław – styczeń 1988
7. Ćwiczenie dywizyjne „ORION-88” nt. Działania bojowe dywizji w początkowym okresie wojny. DSOW. Wrocław, luty 1988
8. Trening sztabowy „SATURN-88/II”. Prowadzenie armijnej operacji obronnej. DSOW. Wrocław, marzec 1988
9. Ogólne zasady przygotowania i prowadzenia ćwiczeń i treningów sztabowych. DSOW. Wrocław, 1988, s. 29
10. Organizacja doskonalenia znajomości języków obcych w SOW. DSOW. Wrocław, 1988, s. 5
11. Wojskowe badanie naukowe w teorii i praktyce. Myśl Wojskowa, 1988, nr 6, s. 12-17
12. Działalność operacyjna sztabów. (Wykład na szkoleniu szefów sztabów ZT i oddziałów SOW). DSOW. Wrocław, czerwiec 1988
13. Ocena operacyjna garnizonów. Wykład na szkoleniu dowódców garnizonów SOW. DSOW. Wrocław, czerwiec 1988 1. Taktyka ogólna. Podręcznik. ASG WP. Warszawa, 1988, s. 323. Współautor
14. Wybrane problemy strategii i sztuki operacyjnej w świetle obronnego charakteru doktryny wojennej państw – stron Układu Warszawskiego. GZSB. Warszawa, 1988, s.220. Współautor.

1. Obrona przed bronią masowego rażenia w działaniach bojowych dywizji (DZ, DPanc). Myśl Wojskowa – (tajna), 1987, nr 1, s.21-33. Współautor – T.Bogusz.
2. Symulacyjny model walki wojsk lądowych „MODEL-3”. Projekt koncepcyjny i technologiczny bazy danych o wojskach własnych i nieprzyjaciela. ASG WP. Warszawa, 1986, s. 82 + 75 zał. Współautorzy: T. Bogusz, A. Barczak, T. Sychowski, T. Chruszczyk, K. Sabak, K. Rohnka, J. Kalinowski, W. Przedwojewski, W. Hauzer , W. Wójcik
3. Wpływ zmian w wyposażeniu i taktyce wojsk zmechanizowanych i pancernych na wymagania wobec topograficznego zobrazowania terenu. ASG WP. Warszawa, 1986, s. 32+12. Współautorzy: B.Paduch, I. Płonka
4. Struktura taktyki – teoria i praktyka. Żołnierz Wolności, 15 stycznia 1987, nr 12
5. System kształcenia doktoranckiego w Akademii Sztabu Generalnego WP. Myśl Wojskowa, 1987, nr 2, s. 60-64
6. Geneza teorii polskiej sztuki operacyjnej. Myśl Wojskowa, 1987, nr 2, s. 139-143
7. Rozwój środowiska naukowego ASG WP. Biuletyn Komitetu Uczelnianego Akademii Sztabu Generalnego WP, 1987, nr 1, s. 62-65
8. Prognoza rozwoju teorii taktyki ogólnej wojsk lądowych w latach 1991-2015 („Prognoza-4). ASG WP. Warszawa, 1987, s. 25. Współautorzy: J. Maj, C.Rutkowski
9. Wojna i nie-wojna. Polityka, 28 marca 1987, nr 13
10. Zmiany w taktyce dywizji (DZ, DPanc) i pułku (pz, pcz). ASG WP. Warszawa, 1987, s. 470, 42 zał. Współautorzy: W. Wójcik, T. Bogusz, M. Huzarski, A. Szałkowski, S. Tretyn, L. Walinowicz, J. Maj, Z. Ścibiorek, R. Wróblewski, J. Zieliński, K. Chojnacki, H. Hauzer, J. Kalinowski, B. Paduch, I. Płonka
11. Ogólna charakterystyka boju (walki) wojsk lądowych 1991-2015. (Prognoza-30). ASG WP. Warszawa, 1987
12. Niektóre pojęcia dotyczące działań powietrzno-lądowych. Myśl Wojskowa, 1987, nr 4, s. 17-23
13. O broni zapalającej. Myśl Wojskowa, 1987, nr 4, s. 136-138
14. Projekt koncepcyjny symulacyjnego modelu walki wojsk lądowych. Model -3. ASG WP. Warszawa, 1987, s. 192. Współautorzy: W. Wójcik, J. Marczak, A. Barczak, T. Chruszczyk, K. Sabak, R. Szymański, A. Tomaszewski, Z.Klimkiewicz, R. Mickiewicz, R. Kuriata, W. Hauzer
15. Współczesna myśl taktyczna. Zeszyty Naukowe ASG WP, 1987, nr 3, s. 181-195
16. Ogólnotaktyczne problemy dotychczasowego rozwoju teorii i praktyki działań powietrzno-lądowych. ASG WP. Warszawa, 1987, s. 81. Współautorzy: Z. Ścibiorek, J. Brzozowski, W. Lidwa
17. Wycofanie. Myśl Wojskowa, 1987, nr 5, s. 19-28
18. Przyczynek do typologii wojen. Myśl Wojskowa, 1987, nr 6, s. 19-25
19. Działania powietrzno-lądowe. ASG WP. Warszawa, 1987, s.32
20. Rozwój koncepcji powietrzno-lądowych działań bojowych. Myśl Wojskowa, 1987, nr 7, s. 18-32
21. Rajdy bojowe. Wyd. MON. Warszawa – 1987, s. 204
22. Działania rajdowe. Żołnierz Wolności, 1 września 1987, nr 203
23. Ogólnotaktyczne badania naukowe. Żołnierz Wolności, 17 września 1987, nr 217
24. Współczesna myśl taktyczna. Myśl Wojskowa, 1987, nr 10, 42-53
25. Wiedza taktyczna. Żołnierz Wolności, 16 października 1987, nr 242
26. Oddziały wydzielone. Myśl Wojskowa, 1987, nr 10, s. 125-127

1. Wyłom i luka. Żołnierz Wolności, 16 styczeń 1986, nr 13
2. Przewidywanie w taktyce. Żołnierz Wolności, 10 lutego 1986, nr 35
3. Z myślą o wiedzy taktycznej. Żołnierz Wolności, 17 marca 1986, nr 64
4. Ugrupowanie rajdowe. Żołnierz Wolności, 31 marca 1986, nr 68
5. Współczesna taktyka. Myśl Wojskowa, 1986, nr 3, s. 124-128
6. Główne treści nowego regulaminu walki wojsk lądowych. ASG WP. Warszawa, 1986, stron 32, współautor
7. Rola ognia. Żołnierz Wolności, 22 maja 1986, nr 119
8. Zadanie nie spada z nieba. Żołnierz Wolności, 24 czerwca 1986, nr 146
9. Klucz do przyszłości nauk wojskowych. Żołnierz Wolności, 8 lipca 1986, nr 158
10. Prognoza badawcza rozwoju taktyki ogólnej wojsk lądowych jako dyscypliny naukowej. Prognoza-4”. ASG WP. Warszawa, 1986, s.58, współautorzy: E. Lewiński, T. Bogusz, J. Brzozowski, S. Korzeniowski
11. Stefan Mossor o sztuce wojennej. Żołnierz Wolności, 25 lutego 1986, nr 197
12. Działania oddziału wydzielonego po wykonaniu zadania. Myśl Wojskowa, 1986, nr 7, s. 18-23
13. O walce w okrążeniu. Myśl Wojskowa, 1986, nr 7, s.12-123
14. Refleksje nad współczesną taktyką. Myśl Wojskowa, 1986, nr 8, s.13-24
15. Działania bojowe związków taktycznych i oddziałów wojsk lądowych NATO. Myśl Wojskowa, 1986, nr 8, s. 122-126
16. Wprowadzenie do badań nad powietrzno-lądowymi działaniami bojowymi. ASG WP. Warszawa, 1986, s.62
17. Sztuka zwyciężania. Żołnierz Wolności, 12 września 1986, nr 213
18. Środki walki wojsk lądowych. Przegląd Wojsk Lądowych, 1986, nr 8, s.151-152
19. Przewidywane kierunki zmian w taktyce wojsk lądowych. Przegląd Wojsk Lądowych, 1986, nr 9, st. 5-9
20. Niektóre właściwości przegrupowania dywizji (DZ, DPanc) w ramach przechodzenia wojsk do operacji obronnej na obszarze kraju (hipoteza robocza problemu „OBRONA-1”). ASG WP. Warszawa, 1986 (s.14). Współautorzy: H. Huzarski, W. Krauz
21. Prowadzenie działań przez operacyjną grupę manewrową podczas rajdu na tyłach przeciwnika. Myśl Wojskowa (tajna), 1986, nr 1, s. 54-60
22. Końcowa faza rajdu. Żołnierz Wolności, 14 listopada 1986, nr 266
23. Działania taktyczne. Żołnierz Wolności, 5 grudnia 1986, nr 284
24. Bojowe środki zapalające. Żołnierz Wolności, 5 grudnia 1986, nr 284
25. Podstawowe problemy taktyki ogólnej (tezy na sympozjum naukowe).ASG WP. Warszawa, 1986, s. 59. Współautor – J. Zieliński

1. Czynniki walki zbrojnej. Żołnierz Wolności, 15 stycznia 1985, nr 12
2. Zagony – rajdy bojowe. Żołnierz Wolności, 23 stycznia 1985, nr 19
3. Rajdy – podstawa działań lądowo-powietrznych -Żołnierz Wolności, 11 lutego 1985, nr 35
4. Działania rajdowe. Rozprawa habilitacyjna. Zeszyty Naukowe ASG WP, 1984, nr 10, dodatek (stron 310, 61 szkiców)
5. Walka o przewagę. Żołnierz Wolności, 25 czerwiec 1985, nr 146
6. Plan tematyczny i program zakresowy studiów doktoranckich w Akademii Sztabu Generalnego WP. ASG WP. Warszawa, 1985 (60 stron)
7. Sposoby przejścia do działań rajdowych. Myśl Wojskowa, 1985, nr 7-8, s 23-29
8. Rola terenu w działaniach obronnych. Myśl Wojskowa, 1985, nr 9, s.14-19
9. Wojska śmigłowcowe. Żołnierz Wolności, 1 stycznia 1985, nr 229
10. O przewadze w walce i operacji. Myśl Wojskowa, 1985, nr 11, s.116-119 (współautor)
11. Manewr na tyły. Żołnierz Wolności, 18 listopada 1985, nr 268
12. Rozmach działań rajdowych. Myśl Wojskowa (t), 1985, nr 2, s. 25-32
13. Przegląd aktualnych problemów taktycznych. ASG WP. Warszawa, 1985 (s.37, szkice 4)
14. Wstępny projekt koncepcyjny modelu walki zbrojnej (MODEL-1). ASG WP. Warszawa, 1985 (s.198) współautor
15. Ugrupowanie operacyjnej grupy manewrowej podczas rajdu na tyłach przeciwnika. Myśl Wojskowa (tajna), 1985, nr 3, s. 24-31
16. System kształcenia doktoranckiego w Akademii Sztabu Generalnego WP. Zeszyty Naukowe ASG WP, 1985, nr 3, dodatek, s. 120-126

1. Wybrane problemy zabezpieczenia przejścia związków taktycznych i oddziałów do działań rajdowych. Myśl Wojskowa, 1984, nr 3, s. 7-8
2. O klasyfikacji rajdów. Myśl Wojskowa, 1984, nr 7, s. 39-43
3. Ewolucja teorii i praktyki działań rajdowych (zagonowych). Cz. I. Myśl Wojskowa – 1984, nr 8, s. 74-80
4. Ewolucja teorii i praktyki działań rajdowych (zagonowych). Cz. II. Myśl Wojskowa, 1985, nr 2, s. 103-113
5. Co to są działania rajdowe? Żołnierz Wolności, 2 października 1984, nr 235
6. Rodzaje rajdów bojowych. Żołnierz Wolności, 28 października 1984, nr 258

1. Działania oddziałów wydzielonych w pasie przesłaniania. Myśl Wojskowa, 1983, nr 1, s. 18-22
2. Działania rajdowe. Myśl Wojskowa, 1983, nr 8, s. 23-31
3. Podstawy polityki naukowej Akademii Sztabu Generalnego WP w latach 1983-1990. ASG WP, Warszawa 1983 (współautor)

1. Uwagi o systematyce nauk wojennych i wojskowych. Myśl Wojskowa, 1982, nr 6, s. 45-50
2. Użycie i działanie operacyjnych grup manewrowych (OGM) w operacji zaczepnej. Myśl Wojskowa, 1982, nr 10, s. 16-27
3. Współdziałanie sztabu ogólnowojskowego i szefów rodzajów wojsk z kwatermistrzostwem i służbami technicznymi w natarciu dywizji. Myśl Wojskowa (t), 1982, nr 3

1. Działania opóźniające. Żołnierz Wolności, 26 maja 1981, nr 121
2. Rola zamiaru w wypracowaniu decyzji i organizacji działań. Myśl Wojskowa, 1981, nr 11, s. 12-16

1. Metody przedostawania się oddziałów wydzielonych w głąb ugrupowania przeciwnika. Przegląd Wojsk Lądowych, 1980, nr 1
2. Działania bojowe oddziałów wydzielonych w pościgu. Myśl Wojskowa, 1980, nr 1, s. 5-15
3. Teren i taktyka (współautor). Wyd. MON, Warszawa 1980
4. O ofensywnych środkach przeciwpancernych i ich zwalczaniu. Myśl Wojskowa, 1980, nr 8, s. 5-12
5. Użycie i działanie oddziałów wydzielonych na współczesnym polu walki. Zeszyty Popularnonaukowe, 1980, nr 6
6. Uwarunkowania rozwoju Sił Zbrojnych PRL w latach siedemdziesiątych. Myśl Wojskowa (tajna), 1980, nr 3
7. Informacyjne oddziaływanie na przeciwnika. Żołnierz Wolności, 16 września 1980, nr 214
8. Obrona – działania na przedpolach. Żołnierz Wolności, 28 października 1980, nr 249
9. Historyczny zarys rozwoju praktyki i teorii użycia oddziałów wydzielonych. Wojskowy Przegląd Historyczny, 1980, nr 4, s. 178-186
10. Przeciwdziałanie rozpoznaniu. Zeszyty Naukowe ASG WP, 1980, nr 1, s. 53-55
11. Synergia w działaniach bojowych. Zeszyty Naukowe ASG WP, 1980, nr 2, s.54-56

1. Pościg. Żołnierz Wolności, 2 lutego 1979, nr 25
2. Opanowywanie przez oddziały wydzielone organizowane w toku pościgu obiektów znajdujących się w głębi ugrupowania przeciwnika. Zeszyty Naukowe ASG WP, 1979, nr 1
3. Dezorganizowanie manewru odwodów przeciwnika. Żołnierz Wolności, 15 czerwca 1979, nr 138
4. Usprawnianie współdziałania naukowego w badaniu problemów z dziedziny sztuki wojennej. Myśl Wojskowa, 1979, nr 6, s. 23-33
5. Zwalczanie środków przeciwpancernych. Żołnierz Wolności, 11 lipiec 1979, nr 160
6. Wpływ warunków terenowych na prowadzenie działań zaczepnych. Myśl Wojskowa, 1979, nr 8, s. 18-29
7. Działanie oddziałów wydzielonych podczas zwalczania sił i środków w głębi i na tyłach jego ugrupowania. Zeszyty Naukowe ASG WP, 1979, nr 2
8. Działania w głębi obrony. Żołnierz Wolności – 1 października 1979, nr 230
9. Ewolucja pojęcia doktryny wojennej. Żołnierz Wolności, 23-24 listopada 1979, nr 273
10. Prognoza rozwoju Sił Zbrojnych PRL w latach 1981-2005. Sztab Generalny WP, Zarząd I, Operacyjny, Warszawa 1979 (współautor)
11. Rozwój Sił Zbrojnych PRL w latach siedemdziesiątych oraz ogólne kierunki ich rozwoju na lata 1981-1985. Sztab Generalny WP, Zarząd Operacyjny, Warszawa 1979 (współautor)

1. Możliwości bojowe oddziałów wydzielonych w pościgu. Myśl Wojskowa, 1978, nr 1, s. 19-30
2. Warunki terenowe a rozmach natarcia. Żołnierz Wolności, 1978, nr 32
3. Powietrzno-lądowe działania na tyłach przeciwnika. Żołnierz Wolności, 1978, nr 70
4. Gdzie atakować? Żołnierz Wolności, 1978, nr 90
5. Wpływ terenu na zadania bojowe i ugrupowanie wojsk w natarciu. Myśl Wojskowa, 1978, nr 4, s. 16-31
6. Wartości czasowo-przestrzennych wskaźników możliwości bojowych oddziałów wydzielonych w pościgu. Zeszyty Naukowe ASG WP, 1978, nr 2, s. 93-108
7. Określanie i formułowanie celu oraz zamiaru działań. Zeszyty Naukowe ASG WP, 1978, nr 1, s. 101-111.
8. Ciągłość oddziaływania na przeciwnika podczas natarcia. Myśl Wojskowa, 1978, nr 5, s. 29-40
9. Doskonalenie więzi nauk wojskowych z praktyką. Żołnierz Wolności, 1978, nr 143
10. Przedni skraj obrony. Żołnierz Wolności, 16 lipca 1978 r., nr 161
11. Sposoby przedostawania się oddziałów wydzielonych, wysyłanych w toku pościgu , na tyły przeciwnika. Zeszyty Naukowe ASG WP, 1978, nr 3, s. 52-60.
12. Znaczenie terenu w działaniach oddziałów wydzielonych i desantów śmigłowcowych. Przegląd Wojsk Lądowych, 1978, nr 7-8, s. 13-21
13. Związki i relacje między naukami wojskowymi i pozawojskowymi. Żołnierz Wolności, 19 września 1978, nr 222
14. Współdziałanie oddziałów wydzielonych z desantami śmigłowcowymi. Przegląd Wojsk Lądowych, 1978, nr 10, s. 9-13
15. Spór nie tylko o terminologię. Żołnierz Wolności – 9 listopada 1978, nr 266
16. Kwantyfikowanie informacji o pracach naukowo-badawczych prowadzonych w uczelni wojskowej. Zeszyty Naukowe ASG WP (jawne), 1978, nr 2, s.88-94
17. Przenikanie oddziałów wydzielonych w głąb ugrupowania przeciwnika. Myśl Wojskowa, 1978, nr 12, s. 65-70
18. W interesie sił głównych. Żołnierz Wolności, 20 grudnia 1978, nr 301

1. Funkcje i formy zamiaru. Żołnierz Wolności, 1977, nr 15
2. Użycie taktycznego desantu śmigłowcowego w operacji zaczepnej armii. Skrypt (współautor). ASG WP, 1976
3. Działania rajdowe. Myśl Wojskowa, 1977, nr 5, s. 15-22
4. Rozwój teorii sztuki wojennej. Żołnierz Wolności, 1977, nr 158
5. Niektóre zagadnienia zabezpieczenia działań desantów śmigłowcowych. Myśl Wojskowa, 1977, nr 7, s. 19-28
6. Założenia projektowe podsystemu informatycznego kierowania pracami naukowo-badawczymi Akademii Sztabu Generalnego WP. ASG WP, 1977
7. Przebijać się czy przenikać? Żołnierz Wolności, 1977, nr 269
8. Walka z rozpoznaniem. Żołnierz Wolności, 1977, nr 292
9. Komunikat o pracach dyplomowych absolwentów ASG WP obronionych w 1977 r. Zeszyty Naukowe ASG WP, 1977, nr 4

1. Tezy sympozjum na temat: Taktyczny desant śmigłowcowy w operacji zaczepnej armii (współautor). ASG WP, 1976
2. Prawa działań wojennych, prawa walki zbrojnej – czy prawa zbrojnych działań wojennych. Akademicki Biuletyn Słuchaczy, 1976, nr 11, s. 68-70
3. Taktyczny desant śmigłowcowy w operacji zaczepnej armii. Opracowanie teoretyczne (współautor). ASG WP, 1976
4. Zwycięża silniejszy. Żołnierz Wolności, 1976, nr 248
5. Współczesne rajdy bojowe. Żołnierz Wolności, 1976, nr 261
6. Prowadzenie działań bojowych przez oddziały wydzielone dywizji (DZ, DPanc) w pościgu (rozprawa doktorska). ASG WP, 1976
7. Prawa nauki a prawa naukowe. Akademicki Biuletyn Słuchaczy, 1976, nr 12, s. 98-100
8. Niektóre zagadnienia użycia oddziałów wydzielonych przez dywizję w pościgu. Zeszyty Naukowe ASG WP, 1976, nr 3, s. 224-246

1 38 39 40 41 42 43