Materiały dydaktyczne

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO w sprawie reformy systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP

POSTANOWIENIE z dnia 28 lipca 2015 r. Sygn. akt K 53/13 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Leon Kieres – przewodniczący Maria Gintowt-Jankowicz Mirosław Granat Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz Andrzej Wróbel – sprawozdawca, po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 lipca 2015 r., wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności: 1) art. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852) z art. 134 ust. 1 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 2) art. 3 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2 Konstytucji, 3) art. 3 pkt 1 i 3 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 134 ust. 3 Konstytucji, 4) art. 3 pkt 2 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 134 ust. 4 oraz art. 146 ust. 1 i ust. 4 pkt 11 Konstytucji, p o s t a n a w i a: na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) umorzyć postępowanie.

DEKALOG PRIORYTETÓW STRATEGICZNYCH W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

Zestawienie najważniejszych zadań strategicznych, jakie należałoby podjąć w ramach wzmacniania bezpieczeństwa państwa

Możliwe opcje przeprowadzenia kolejnego STRATEGICZNEGO PRZEGLĄDU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Slajdy z tezami nt. możliwych celów i sposobów przeprowadzenia kolejnego, II Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, który należałoby uruchomić na przełomie 2015/2016 roku.

III fala modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP: wyzwania dla polskiego przemysłu obronnego

Tezy przygotowane do referatu na Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym Lublin 2015: Państwo, Gospodarka, Bezpieczeństwo.

DOKTRYNA CYBERBEZPIECZEŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dokument przygotowany został w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego po przeprowadzeniu analiz z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego. Jego założenia zostały rozpatrzone i zaakceptowane przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego 12 stycznia 2015 r. Celem Doktryny – jako dokumentu o charakterze wykonawczym do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP – jest wskazanie kierunków działań dla zapewnienia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w cyberprzestrzeni. Jednocześnie Doktryna powinna być traktowana jako wspólny mianownik działań realizowanych przez podmioty administracji publicznej, służby bezpieczeństwa i porządku publicznego, siły zbrojne, sektor prywatny oraz obywateli. Doktryna została opublikowana 22 stycznia 2015 r.

SKRÓCONY PRZEWODNIK PO BIAŁEJ KSIĘDZE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Jaki jest stan bezpieczeństwa Polski? Jakie zmiany możemy prognozować w perspektywie 20 lat? Jakie wynikają z nich strategiczne kierunki kształtowania bezpieczeństwa Polski? Jak powinniśmy się do tego przygotowywać? Na te i wiele innych pytań odpowiedź można znaleźć w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Powstała ona na podstawie wyników prac Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego (SPBN), który był pierwszym tego typu przeglądem zrealizowanym w Polsce. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej to ponad dwustustronicowy dokument, w którym opisany został cały system bezpieczeństwa narodowego. Pokazuje zależności i wzajemne relacje między jego poszczególnymi ogniwami. Dzięki „Przewodnikowi” łatwiej będzie Czytelnikom zrozumieć istotę głównych problemów bezpieczeństwa. Zapraszam też do internetowej wersji Przewodnika: http://www.spbn.gov.pl/sbn/przewodnik/4625,Grunt-to-bezpieczenstwo.html

KONCEPCJA SYSTEMU STRATEGICZNEJ ODPORNOŚCI KRAJU NA AGRESJĘ

Ideą systemu jest skoordynowanie różnych działań (legislacyjnych, operacyjnych, szkoleniowych, organizacyjnych, technicznych itp.) w wielu sektorach bepzpieczeństwa mające służyć zwiększeniu strategicznej odporności kraju na zagrożenia, jako jednemu z ważnych wymiarów współczesnego odstraszania (powstrzymywania, odstręczania), w tym także przed próbami "miękkiej", asymetrycznej agresji. Należą do nich przede wszystkim: Działania nieregularne na terytorium zajętym przez przeciwnika Militarne wsparcie wojsk operacyjnych w działaniach regularnych Przygotowywanie rezerw mobilizacyjnych Operacyjne przygotowanie terytorium i ochrona obiektów infrastruktury krytycznej Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli i struktur państwa, w tym powszechna ochrona ludności Prowadzenie powszechnej edukacji dla bezpieczeństwa, w tym obronne przygotowanie społeczeństwa

BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP to efekt dwuletniej pracy prawie 200 ekspertów, przeprowadzonej na polecenie Prezydenta RP w ramach Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. W przedsięwzięcie zaangażowani byli m.in. przedstawiciele niezależnych ośrodków analitycznych, uczelni oraz struktur rządowych. W skali Polski to pionierskie opracowanie. Po raz pierwszy w jednym dokumencie spójnie przedstawiony i oceniony został cały system bezpieczeństwa państwa – obejmujący sferę obronną, ochronną, społeczną i gospodarczą. Ukazuje ona również wzajemne relacje i zależności pomiędzy tymi elementami. W publikacji można znaleźć odpowiedzi na pytania: Jaki jest dziś stan bezpieczeństwa Polski i jakie są nasze interesy narodowe w tej dziedzinie? Jakich zmian w środowisku bezpieczeństwa możemy oczekiwać w nadchodzących latach i jaka powinna być strategia działania Polski w tych zmieniających się warunkach? I wreszcie – jak przygotowywać potrzebne do tego siły i środki, czyli szeroko rozumiany system bezpieczeństwa państwa? Biała Księga jest adresowana do wszystkich: organów władzy rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, instytucji analitycznych, młodzieży i środowisk akademickich, a także każdego obywatela z osobna. To spełnienie obowiązku rzetelnego informowania społeczeństwa o sprawach bezpieczeństwa Polski i Polaków. Główną rolą Białej Księgi jest upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie i krzewienie świadomości społecznej w tej dziedzinie – w myśl idei, że bezcennym kapitałem każdego nowoczesnego państwa są obywatele rozumiejący jego potrzeby, w tym tę żywotną, jaką jest troska o wspólne bezpieczeństwo.

DOKTRYNA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO RP – Projekt

Projekt przygotowany w BBN w 2015 roku. W związku z eskalacją zagrożeń hybrydowych, w tym o charakterze informacyjnym, jak propaganda, dezinformacja czy psychologiczne zastraszanie ze strony obcych państw i aktorów niepaństwowych (np. organizacji terrorystycznych), Biuro Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczęło prace nad polską Doktryną bezpieczeństwa informacyjnego. Kwestia opracowania dokumentu, przygotowywanego na polecenie Prezydenta RP, była m.in. tematem posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, jakie odbyło się 18 lutego br. Przy opracowywaniu Doktryny BBN korzysta z doświadczeń z dotychczasowej współpracy ze środowiskami niezależnych ekspertów. W konsultacjach biorą udział zarówno przedstawiciele służb i właściwych instytucje państwa, jak i uczelni oraz pozarządowych ośrodków analitycznych. Rekomendacje i oceny zawarte w Doktrynie – mającej mieć charakter dokumentu wykonawczego do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP – powinny stać się podstawą do koordynacji działań państwa, sektora prywatnego i obywateli wobec zagrożeń informacyjnych. Z uwagi na charakter poruszanego problemu, odnoszącego się też do takich wartości jak wolność słowa, niezależność mediów i prywatność obywateli, a także dla zachowania możliwej jawność prowadzonych działań Biuro Bezpieczeństwa Narodowego publikuje obecny stan prac nad dokumentem. Prace nad Doktryną powinny być kontynuowane. Przewiduje się także, że mogłaby zostać ona przyjęta do końca roku

SŁOWNIK POJĘĆ MIGRACYJNYCH

Opracowany przez Urząd ds. Cudzoziemców schemat podstawowych pojęć migracyjnych. Np. emigrant, imigrant, uchodźca, migrant ekonomiczny

ZAGAJENIE DYSKUSJI O WOJNACH HYBRYDOWYCH W PANELU FORUM EKONOMICZNEGO W KRYNICY

Mini-tezy do dyskusji: istota wojny hybrydowej, w tym podprogowej, trudności reagowania na nią organizacji międzynarowych

(MINI)SŁOWNIK BBN: PROPOZYCJE NOWYCH TERMINÓW Z DZIEDZINY BEZPIECZEŃSTWA

Słownik zawiera robocze propozycje popularnych terminów, wykorzystywanych m.in. w pracach BBN, odnoszących się do teorii oraz praktyki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Jego publikacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym między innymi na serwisach społecznościowych w związku z rozmowami o nowych zjawiskach, procesach i wyzwaniach z zakresu bezpieczeństwa. Jest także wstępem do dyskusji nad potrzebą opracowania Encyklopedii Bezpieczeństwa Narodowego, rozwijającej świadomość społeczną w tej dziedzinie (co jest jedną z głównych rekomendacji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego dotyczących wzmacniania bezpieczeństwa narodowego). Słownik będzie systematycznie uzupełniany, dlatego też zachęcamy do przesyłania swoich propozycji terminów oraz sugestii na adres: [email protected]

ZAŁOŻENIA I IMPLEMENTACJA STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slajdy do wykładu dla słuchaczy Wyższych Kursów Obronnych w AON

O potrzebie strategii bezpieczeństwa UE i budowaniu jej na bazie wspólnych interesów

Wykład dla słuchaczy francuskiego Instytutu Wyższych Studiów Obrony Narodowej (IHEDN)

WYBRANE DOKUMENTY ORAZ OPRACOWANIA WYDANE PRZEZ BIURO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO W LATACH 2010-2015

Publikacja zawiera wybrane dokumenty oraz inne opracowania przygotowane przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w czasie kadencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w latach 2010-2015 Materiały zostały opacowane przez analityków BBN, także w ramach współpracy z niezależnymi środowiskami eksperckimi. Publikacja zawiera również dwa dokumenty – Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP oraz uzasadnienie do projektu ustawy wprowadzającej reformę systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP – które powstały przy ścisłej współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. W opracowaniu, ze względu rozmiar, pominięta został wydana w 2013 r. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP, będąca jedną z najważniejszych publikacji w historii BBN. Dostępna jest ona w głównych bibliotekach w całej Polsce, a także na stronie internetowej www.spbn.gov.pl.

10 faktów nt. systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi

Komentarz

Schemat systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi

Schemat

Reforma systemu dowodzenia siłami zbrojnymi – prezentacja

Slajdy do dyskusji w ramach Strategicznego Forum Bezpieczeństwa w BBN

Wykład: Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP

Slajdy do wykładu

1 2 3 4 5 6 7 8