Materiały dydaktyczne

DYLEMATY STRATEGICZNE NATO I UE JAKO FILARÓW BEZPIECZEŃSTWA EUROATLANTYCKIEGO

Slajdy do wykładu w Akademii PISM

ZACHÓD W OBLICZU NOWEJ ZIMNEJ WOJNY

Slajdy do wykładu 11.02.2016 r. w Krakowie, zorganizowanego przez Stowarzyszenie im. Płk. Ryszarda Kuklińskiego, na temat: SZCZYT NATO W WARSZAWIE W OBLICZU NOWEJ ZIMNEJ WOJNY. Czy NATO z UE zbudują razem euroatlantycki „tandem bezpieczeństwa”?

Strategie bezpieczeństwa narodowego RP 1990–2014. Refleksja na ćwierćwiecze

Współautor: dr Adam Brzozowski. Rozdział w książce "Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsze 25 lat". Redakcja naukowa: Robert Kupiecki Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita, Warszawa 2015.

KONCEPCJE STRATEGICZNE NATO (Lizbona 2010) i UE (Bruksela 2003)

W związku ze zbliżającymi się szczytami NATO (lipiec 2016 r.) oraz UE w sprawie Wspólnej Polityki Zewnętrznej i Bezpieczeństwa (czerwiec 2016 r.) warto przestudiować koncepcje strategiczne obu tych organizacji. Najprawdopodobniej UE przyjmie raport w sprawie prac nad nową strategią. Istnieje także potrzeba uruchomienia refleksji nad nowelizacją koncepcji strategicznej NATO w warunkach neozimnowojennych.

Slajdy do wykładów nt. BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

Uzupełnione 28.11.2015 r. Tezy i szkice do wykładów z przedmiotu BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE w roku akademickim 2015/16. Całość materiałów obejmuje 5 części: 1) Podstawy i ewolucja bezpieczeństwa, 2) Pozimnowojenne środowisko bezpieczeństwa, 3) Przyszły ład międzynarodowy, 4) Teorie, koncepcje i zasady bezpieczeństwa, 5) Bezpieczeństwo Polski w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego

PRIORYTETY POLSKIEGO BEZPIECZEŃSTWA. Strategiczne warunki bezpieczeństwa Polski. Krajowy filar bezpieczeństwa: system kierowania, siły zbrojne. Zewnętrzne filary bezpieczeństwa: NATO, UE

Prezentacja z tezami na debatę ze studentami, przedstawicielami Fundacji Sapere Aude w INSTYTUCIE STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO, Wrocław, 9 grudnia 2015 r.

DOKTRYNA KOMOROWSKIEGO: przeniesienie głównego wysiłku strategicznego Rzeczypospolitej Polskiej z udziału w misjach zewnętrznych na rzecz zadań bezpośredniego bezpieczeństwa kraju

Główne założenia "Doktryny Komorowskiego" oraz pierwsze jej ogłoszenie w kontekście prac nad programem narodowej obrony przeciwrakietowej podczas konferencji poświęconej tej problematyce 15.04.2013 r. Główne treści doktryny znalazły swoje odzwierciedlenie w wydawanych przez Prezydenta RP dokumentach: Strategia Bezpieczeństwa Narodowego z 2014 r.; Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna z 2015 r., Główne Kierunki Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2017 - 2026; Koncepcja strategicznego ćwiczenia systemu obronnego "KRAJ-15/16".

VIDEOPREZENTACJA GŁÓWNYCH TREŚCI BIAŁEJ KSIĘGI BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

SYSTEM STRATEGICZNEJ ODPORNOŚCI KRAJU I ROLA W NIM ORGANIZACJI NIEPAŃSTWOWYCH

Slajdy do referatu na konferencji w AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, 26 listopada 2015 r.

KWADRYGA ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO

Tezy wystąpienia na konferencji w Uniwersytecie Warszawskim 24.11.2015 r. nt. „Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar ekonomiczno-społeczny”. Omawia się dwa ogniska zagrożeń i dwa źródła wyzwań. Na wschodzie zagrożenia wynikajace ze zwrotu strategicznego Rosji (rosyjska polityka neoimperialna i koniec ery pozimnowojennej w stosunkach Rosji z Zachodem); na południu - nasilenie zagrożeń na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej (konflikt wewnątrzislamski, Państwo Islamskie, erupcja terroryzmu); na kierunku atlantyckim wyzwania wynikajace z wstrzemięźliwości strategicznej i wyczekiwania politycznego w USA (strategia kunktatorska, pauza wyborcza); wewnątrz Europy wyzwania wynikajace z zagubienia strategicznego (astrategiczność UE w obliczu ostatnich kryzysów i zagrożeń, kryzys przywództwa).

TERRORYZM I ANTYTERRORYZM: ISTOTA, CHARAKTER, PRAKTYKA

Slajdy do wykładów wprowadzających do konwersatoriów nt. współczesnego terroryzmu oraz zasad i metod walki z tym zagrożeniem.

BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO z 2013 r. oraz STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP z 2014 r. – wersje w języku polskim i angielskim

Dwa główne dokumenty strategiczne ujmujące w sposób analityczny i dyrektywny podstawowe problemy szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego: zewnętrznego i wewnętrznego; militarnego i pozamilitarnego; państwowego, sektorowego, prywatnego i obywatelskiego. Uzupełnione skróconym przewodnikiem (w jęz. polskim i angielskim) po problematyce Białej Księgi BN oraz videoprezentacją jej treści..

STRATEGICZNE DYLEMATY NATO i UE jako zewnętrznych filarów bezpieczeństwa Polski

Slajdy referatu wygłoszonego na konferencji KUL nt. NATO i UE wobec współczesnych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego

AGRESJA PODPROGOWA

Slajdy prezentujące istotę i charakter agresji poniżej progu otwartej, regularnej wojny (agresji podprogowej) oraz koncepcję (środki, metody) przeciwdziałania jej samodzielnie i z zaangażowaniem sojuszu

O GŁÓWNYCH KIERUNKACH ROZWOJU SIŁ ZBROJNYCH RP W LATACH 2017 – 2026

Omówienie treści postanowienia Prezydenta o Głównych Kierunkach Rozwoju Sił Zbrojnych w latach 2017-2026, ustanawiającego, na wniosek ministra obrony narodowej, główne zadania operacyjne oraz priorytety modernizacyjne i organizacyjne Wojska Polskiego na nadchodzącą dekadę

S. Koziej, STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP. Założenia i implementacja

Slajdy do wykładów na Wyższych Kursach Obronnych w AON

EUROPA MIĘDZY WSCHODEM A POŁUDNIEM: dlaczego i jakiej strategii bezpieczeństwa potrzebuje UE?

Slajdy do wykładu inauguracyjnego na Studium Polityki Zagranicznej w Akademii Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

KIEROWANIE OBRONĄ PAŃSTWA W CZASIE WOJNY – podstawowe materiały

Ustawa wraz z uzasadnieniem nowelizująca i uzupełniająca dotychczasowe rozwiązania w zakresie kierowania obroną państwa (doprecyzowanie pojęcia "czas wojny", kompetencje organów kierowania, zadania Naczelnego Dowódcy i kandydata na to stanowisko), wystąpienia szefa BBN w Sejmie podczas prac nad ustawą oraz materiały informacyjne

O SYSTEMIE DOWODZENIA SIŁAMI ZBROJNYMI

Zestawienie podstawowych materiałów na temat funkcjonującego obecnie systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, włącznie z ustawą oraz postanowieniem Trybunału Konstytucyjnego oddalającym zarzuty o rzekomej niekonstytucyjności wprowadzonych od ub. roku rozwiązań.

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO w sprawie reformy systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP

POSTANOWIENIE z dnia 28 lipca 2015 r. Sygn. akt K 53/13 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Leon Kieres – przewodniczący Maria Gintowt-Jankowicz Mirosław Granat Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz Andrzej Wróbel – sprawozdawca, po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 lipca 2015 r., wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności: 1) art. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852) z art. 134 ust. 1 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 2) art. 3 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2 Konstytucji, 3) art. 3 pkt 1 i 3 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 134 ust. 3 Konstytucji, 4) art. 3 pkt 2 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 134 ust. 4 oraz art. 146 ust. 1 i ust. 4 pkt 11 Konstytucji, p o s t a n a w i a: na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) umorzyć postępowanie.

DEKALOG PRIORYTETÓW STRATEGICZNYCH W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

Zestawienie najważniejszych zadań strategicznych, jakie należałoby podjąć w ramach wzmacniania bezpieczeństwa państwa

1 2 3 4 5 6 7 8