Materiały dydaktyczne

PRIORYTETY POLSKIEGO BEZPIECZEŃSTWA. Strategiczne warunki bezpieczeństwa Polski. Krajowy filar bezpieczeństwa: system kierowania, siły zbrojne. Zewnętrzne filary bezpieczeństwa: NATO, UE

Prezentacja z tezami na debatę ze studentami, przedstawicielami Fundacji Sapere Aude w INSTYTUCIE STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO, Wrocław, 9 grudnia 2015 r.

DOKTRYNA KOMOROWSKIEGO: przeniesienie głównego wysiłku strategicznego Rzeczypospolitej Polskiej z udziału w misjach zewnętrznych na rzecz zadań bezpośredniego bezpieczeństwa kraju

Główne założenia "Doktryny Komorowskiego" oraz pierwsze jej ogłoszenie w kontekście prac nad programem narodowej obrony przeciwrakietowej podczas konferencji poświęconej tej problematyce 15.04.2013 r. Główne treści doktryny znalazły swoje odzwierciedlenie w wydawanych przez Prezydenta RP dokumentach: Strategia Bezpieczeństwa Narodowego z 2014 r.; Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna z 2015 r., Główne Kierunki Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2017 - 2026; Koncepcja strategicznego ćwiczenia systemu obronnego "KRAJ-15/16".

VIDEOPREZENTACJA GŁÓWNYCH TREŚCI BIAŁEJ KSIĘGI BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

SYSTEM STRATEGICZNEJ ODPORNOŚCI KRAJU I ROLA W NIM ORGANIZACJI NIEPAŃSTWOWYCH

Slajdy do referatu na konferencji w AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, 26 listopada 2015 r.

KWADRYGA ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO

Tezy wystąpienia na konferencji w Uniwersytecie Warszawskim 24.11.2015 r. nt. „Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar ekonomiczno-społeczny”. Omawia się dwa ogniska zagrożeń i dwa źródła wyzwań. Na wschodzie zagrożenia wynikajace ze zwrotu strategicznego Rosji (rosyjska polityka neoimperialna i koniec ery pozimnowojennej w stosunkach Rosji z Zachodem); na południu - nasilenie zagrożeń na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej (konflikt wewnątrzislamski, Państwo Islamskie, erupcja terroryzmu); na kierunku atlantyckim wyzwania wynikajace z wstrzemięźliwości strategicznej i wyczekiwania politycznego w USA (strategia kunktatorska, pauza wyborcza); wewnątrz Europy wyzwania wynikajace z zagubienia strategicznego (astrategiczność UE w obliczu ostatnich kryzysów i zagrożeń, kryzys przywództwa).

TERRORYZM I ANTYTERRORYZM: ISTOTA, CHARAKTER, PRAKTYKA

Slajdy do wykładów wprowadzających do konwersatoriów nt. współczesnego terroryzmu oraz zasad i metod walki z tym zagrożeniem.

BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO z 2013 r. oraz STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP z 2014 r. – wersje w języku polskim i angielskim

Dwa główne dokumenty strategiczne ujmujące w sposób analityczny i dyrektywny podstawowe problemy szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego: zewnętrznego i wewnętrznego; militarnego i pozamilitarnego; państwowego, sektorowego, prywatnego i obywatelskiego. Uzupełnione skróconym przewodnikiem (w jęz. polskim i angielskim) po problematyce Białej Księgi BN oraz videoprezentacją jej treści..

STRATEGICZNE DYLEMATY NATO i UE jako zewnętrznych filarów bezpieczeństwa Polski

Slajdy referatu wygłoszonego na konferencji KUL nt. NATO i UE wobec współczesnych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego

AGRESJA PODPROGOWA

Slajdy prezentujące istotę i charakter agresji poniżej progu otwartej, regularnej wojny (agresji podprogowej) oraz koncepcję (środki, metody) przeciwdziałania jej samodzielnie i z zaangażowaniem sojuszu

O GŁÓWNYCH KIERUNKACH ROZWOJU SIŁ ZBROJNYCH RP W LATACH 2017 – 2026

Omówienie treści postanowienia Prezydenta o Głównych Kierunkach Rozwoju Sił Zbrojnych w latach 2017-2026, ustanawiającego, na wniosek ministra obrony narodowej, główne zadania operacyjne oraz priorytety modernizacyjne i organizacyjne Wojska Polskiego na nadchodzącą dekadę

S. Koziej, STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP. Założenia i implementacja

Slajdy do wykładów na Wyższych Kursach Obronnych w AON

EUROPA MIĘDZY WSCHODEM A POŁUDNIEM: dlaczego i jakiej strategii bezpieczeństwa potrzebuje UE?

Slajdy do wykładu inauguracyjnego na Studium Polityki Zagranicznej w Akademii Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

KIEROWANIE OBRONĄ PAŃSTWA W CZASIE WOJNY – podstawowe materiały

Ustawa wraz z uzasadnieniem nowelizująca i uzupełniająca dotychczasowe rozwiązania w zakresie kierowania obroną państwa (doprecyzowanie pojęcia "czas wojny", kompetencje organów kierowania, zadania Naczelnego Dowódcy i kandydata na to stanowisko), wystąpienia szefa BBN w Sejmie podczas prac nad ustawą oraz materiały informacyjne

O SYSTEMIE DOWODZENIA SIŁAMI ZBROJNYMI

Zestawienie podstawowych materiałów na temat funkcjonującego obecnie systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, włącznie z ustawą oraz postanowieniem Trybunału Konstytucyjnego oddalającym zarzuty o rzekomej niekonstytucyjności wprowadzonych od ub. roku rozwiązań.

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO w sprawie reformy systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP

POSTANOWIENIE z dnia 28 lipca 2015 r. Sygn. akt K 53/13 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Leon Kieres – przewodniczący Maria Gintowt-Jankowicz Mirosław Granat Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz Andrzej Wróbel – sprawozdawca, po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 lipca 2015 r., wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności: 1) art. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852) z art. 134 ust. 1 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 2) art. 3 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2 Konstytucji, 3) art. 3 pkt 1 i 3 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 134 ust. 3 Konstytucji, 4) art. 3 pkt 2 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 134 ust. 4 oraz art. 146 ust. 1 i ust. 4 pkt 11 Konstytucji, p o s t a n a w i a: na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) umorzyć postępowanie.

DEKALOG PRIORYTETÓW STRATEGICZNYCH W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

Zestawienie najważniejszych zadań strategicznych, jakie należałoby podjąć w ramach wzmacniania bezpieczeństwa państwa

Możliwe opcje przeprowadzenia kolejnego STRATEGICZNEGO PRZEGLĄDU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Slajdy z tezami nt. możliwych celów i sposobów przeprowadzenia kolejnego, II Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, który należałoby uruchomić na przełomie 2015/2016 roku.

III fala modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP: wyzwania dla polskiego przemysłu obronnego

Tezy przygotowane do referatu na Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym Lublin 2015: Państwo, Gospodarka, Bezpieczeństwo.

DOKTRYNA CYBERBEZPIECZEŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dokument przygotowany został w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego po przeprowadzeniu analiz z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego. Jego założenia zostały rozpatrzone i zaakceptowane przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego 12 stycznia 2015 r. Celem Doktryny – jako dokumentu o charakterze wykonawczym do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP – jest wskazanie kierunków działań dla zapewnienia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w cyberprzestrzeni. Jednocześnie Doktryna powinna być traktowana jako wspólny mianownik działań realizowanych przez podmioty administracji publicznej, służby bezpieczeństwa i porządku publicznego, siły zbrojne, sektor prywatny oraz obywateli. Doktryna została opublikowana 22 stycznia 2015 r.

SKRÓCONY PRZEWODNIK PO BIAŁEJ KSIĘDZE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Jaki jest stan bezpieczeństwa Polski? Jakie zmiany możemy prognozować w perspektywie 20 lat? Jakie wynikają z nich strategiczne kierunki kształtowania bezpieczeństwa Polski? Jak powinniśmy się do tego przygotowywać? Na te i wiele innych pytań odpowiedź można znaleźć w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Powstała ona na podstawie wyników prac Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego (SPBN), który był pierwszym tego typu przeglądem zrealizowanym w Polsce. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej to ponad dwustustronicowy dokument, w którym opisany został cały system bezpieczeństwa narodowego. Pokazuje zależności i wzajemne relacje między jego poszczególnymi ogniwami. Dzięki „Przewodnikowi” łatwiej będzie Czytelnikom zrozumieć istotę głównych problemów bezpieczeństwa. Zapraszam też do internetowej wersji Przewodnika: http://www.spbn.gov.pl/sbn/przewodnik/4625,Grunt-to-bezpieczenstwo.html

KONCEPCJA SYSTEMU STRATEGICZNEJ ODPORNOŚCI KRAJU NA AGRESJĘ

Ideą systemu jest skoordynowanie różnych działań (legislacyjnych, operacyjnych, szkoleniowych, organizacyjnych, technicznych itp.) w wielu sektorach bepzpieczeństwa mające służyć zwiększeniu strategicznej odporności kraju na zagrożenia, jako jednemu z ważnych wymiarów współczesnego odstraszania (powstrzymywania, odstręczania), w tym także przed próbami "miękkiej", asymetrycznej agresji. Należą do nich przede wszystkim: Działania nieregularne na terytorium zajętym przez przeciwnika Militarne wsparcie wojsk operacyjnych w działaniach regularnych Przygotowywanie rezerw mobilizacyjnych Operacyjne przygotowanie terytorium i ochrona obiektów infrastruktury krytycznej Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli i struktur państwa, w tym powszechna ochrona ludności Prowadzenie powszechnej edukacji dla bezpieczeństwa, w tym obronne przygotowanie społeczeństwa

BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP to efekt dwuletniej pracy prawie 200 ekspertów, przeprowadzonej na polecenie Prezydenta RP w ramach Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. W przedsięwzięcie zaangażowani byli m.in. przedstawiciele niezależnych ośrodków analitycznych, uczelni oraz struktur rządowych. W skali Polski to pionierskie opracowanie. Po raz pierwszy w jednym dokumencie spójnie przedstawiony i oceniony został cały system bezpieczeństwa państwa – obejmujący sferę obronną, ochronną, społeczną i gospodarczą. Ukazuje ona również wzajemne relacje i zależności pomiędzy tymi elementami. W publikacji można znaleźć odpowiedzi na pytania: Jaki jest dziś stan bezpieczeństwa Polski i jakie są nasze interesy narodowe w tej dziedzinie? Jakich zmian w środowisku bezpieczeństwa możemy oczekiwać w nadchodzących latach i jaka powinna być strategia działania Polski w tych zmieniających się warunkach? I wreszcie – jak przygotowywać potrzebne do tego siły i środki, czyli szeroko rozumiany system bezpieczeństwa państwa? Biała Księga jest adresowana do wszystkich: organów władzy rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, instytucji analitycznych, młodzieży i środowisk akademickich, a także każdego obywatela z osobna. To spełnienie obowiązku rzetelnego informowania społeczeństwa o sprawach bezpieczeństwa Polski i Polaków. Główną rolą Białej Księgi jest upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie i krzewienie świadomości społecznej w tej dziedzinie – w myśl idei, że bezcennym kapitałem każdego nowoczesnego państwa są obywatele rozumiejący jego potrzeby, w tym tę żywotną, jaką jest troska o wspólne bezpieczeństwo.

DOKTRYNA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO RP – Projekt

Projekt przygotowany w BBN w 2015 roku. W związku z eskalacją zagrożeń hybrydowych, w tym o charakterze informacyjnym, jak propaganda, dezinformacja czy psychologiczne zastraszanie ze strony obcych państw i aktorów niepaństwowych (np. organizacji terrorystycznych), Biuro Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczęło prace nad polską Doktryną bezpieczeństwa informacyjnego. Kwestia opracowania dokumentu, przygotowywanego na polecenie Prezydenta RP, była m.in. tematem posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, jakie odbyło się 18 lutego br. Przy opracowywaniu Doktryny BBN korzysta z doświadczeń z dotychczasowej współpracy ze środowiskami niezależnych ekspertów. W konsultacjach biorą udział zarówno przedstawiciele służb i właściwych instytucje państwa, jak i uczelni oraz pozarządowych ośrodków analitycznych. Rekomendacje i oceny zawarte w Doktrynie – mającej mieć charakter dokumentu wykonawczego do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP – powinny stać się podstawą do koordynacji działań państwa, sektora prywatnego i obywateli wobec zagrożeń informacyjnych. Z uwagi na charakter poruszanego problemu, odnoszącego się też do takich wartości jak wolność słowa, niezależność mediów i prywatność obywateli, a także dla zachowania możliwej jawność prowadzonych działań Biuro Bezpieczeństwa Narodowego publikuje obecny stan prac nad dokumentem. Prace nad Doktryną powinny być kontynuowane. Przewiduje się także, że mogłaby zostać ona przyjęta do końca roku

1 2 3 4 5 6 7